Hvem kan låne?

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese.

Elever har rett til å låne skolelydbøker hvis de har

  • svekket syn 
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD med konsentrasjonsvansker
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, for eksempel cerebral parese (CP), myalgisk encefalomyelitt (ME) eller Parkinsons sykdom
  • kognitive utfordringer og språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Retten følger av Åndsverklovens § 55 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige elever som ønsker skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever som har et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett.

Når lånevilkårene er oppfylt, er det gratis å låne skolelydbøker, både for elever, skoler og lærere til bruk i undervisningen.  

Statped har samme lånevilkår som Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (nlb.no)

Statped kan be om dokumentasjon hvis vi er usikre om lånevilkårene er oppfylt. Vi tar også tilfeldige stikkprøver. Vi kan be om dokumentasjon ved at en relevant fagperson sender oss en attest, for eksempel

  • lærer (i grunn- eller videregående skole)
  • ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller logoped
  • lege, sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut
  • optiker, øyelege, synspedagog eller synskontakt

Gå til Lån skolelydbøker.