Kostnader

Elever som oppfyller kriteriene for lån av lydbøker, har krav på å få låne gratis fra høsten 2017. 

Bestiller betaler gebyr for hver bok som bestilles. Dette gjelder også bøker som er feilbestilt.

Gebyret er det samme uansett når i skoleåret lydbøkene lånes.

Hvis eleven skal bruke bøkene over flere skoleår, beholdes bøkene uten at skolen betaler nytt gebyr.

Fakturering av lydbøker

Lydbøkene faktureres etterskuddsvis tre ganger i året. Fakturaer sendes til skolens postadresse når annet ikke er avtalt med Statped.

Fakturaene sendes ut uten fakturagrunnlag. Skolene finner fakturagrunnlaget ved å logge seg inn på siden for utlånsordningen, eller velge "Se fakturagrunnlag". På den første siden som åpnes etter innlogging, finner du en knapp som heter "Fakturagrunnlag". Her kan du søke opp alle fakturagrunnlag som er produsert for skolen.

Spørsmål og svar

Hvorfor tar Statped betalt for lydbøker?

Åndsverkslovens § 17a fastslår at bruk av lydbøker skal være vederlagsfri for «funksjonshemmede». 

Samtidig har Statped et inntekstkrav knyttet til skolelydbøker. Så lenge inntekstkravet gjelder, tar Statped inn en samlet årlig sum som tilsvarer ca. 5 millioner kroner (gjeldende inntekskrav). Inntektskravet ble overført fra Utdanningsdirektoratet til Statped i 2006 da Statped overtok ansvaret for lydbøker til lesehemmede.

Statpeds betalingsordning for skolelydbøker har ikke sammenheng med vederlag til opphavsmenn/rettighetshavere. Utgifter som er spesifisert i Lydbokavtalen, betaler ikke skolene for, men hvert år betaler Statped for innlesing av skolelydbøker til Kopinor. 

I Prop. 1 S (2016–2017) Kunnskapsdepartementet, side 98, står det at «Departementet foreslår å redusere løyvinga på post 02 med 5 mill. kroner for å redusere gebyra på lydbøker slik at dei berre dekker formidlingskostnader. Dette er i tråd med målsettinga i Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap på dette området.»

Om Stortinget vedtar forslaget, og om Statped dropper all betaling, behøver ikke skolene lenger å betale for å bestille skolelydbøker. 

Jeg har fått en faktura – hvor finner jeg mer informasjon om denne?

Fakturaene sendes ut uten fakturagrunnlag. For å sjekke hva fakturaen gjelder, må du logge deg på vårt bestillingssystem og hente ut fakturagrunnlaget. Fakturagrunnlaget kan hentes via menyen "Fakturagrunnlag".