Tilrettelegging i omvendt undervisning

En godt tilrettelagt  undervisningsvideo kan i mange tilfeller være avgjørende for elever med behov for individuelle tilpasninger. 

Tilretteleggelser som gir et bedre læringsutbytte for noen, er i de aller fleste tilfeller godt for alle. For å lage en god video som skal føre til læring, er det viktig å huske på noen generelle prinsipper:

God struktur

God struktur på innholdet gir oversikt og forutsigbarhet. Dette er viktig for alle, men for elever som lett kan miste konsentrasjonen, oppmerksomheten eller av andre årsaker kan bli urolige, er det betryggende å vite hva som skal presenteres. Dette kan være en kort innledning som presenterer hva videoen handler om. Tekst presentert i korte setninger eller stikkord er lettere å forstå og gir oversikt og hjelper elevene med å hente ut essensen i innholdet. God struktur er også avgjørende for læring for elever med ulike typer sansetap.

Lengde og mengde

Selv om elevene kan se en film flere ganger for å få med seg innholdet, er det nødvendig å tilpasse innholdet til elevgruppens nivå i utgangspunktet. Kortere filmsnutter på ca. 6 minutter gjør det lettere å holde konsentrasjonen oppe. En begrenset tidsramme krever også en kortfattet og konsis presentasjon, uten lange forklaringer.

Visuell støtte

I en video kan du benytte deg av bilder, nøkkelord, instruksjoner og annen visuell støtte. For mange elever er visuell støtte avgjørende for å forstå hva som formidles. Hensikten med den visuelle støtten er å konkretisere innholdet og gi eksempler for å støtte opp om innholdsforståelsen. Dette er relevant for elever som har en visuell læringsstil, men også for elever som strever med innholdsforståelsen, har språkvansker eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Husk at for enkelte elever er visualisering minst like viktig når fagstoffet blir mer omfattende og abstrakt.

Auditiv støtte

Den muntlige formidlingen i en video bør være relativt kortfattet, men må ha en klar sammenheng til det som formidles skriftlig og visuelt. Talen bør være tydelig og i et tempo som gjør det lett å følge med. Ved at den som formidler på videoen også blir filmet, kan elever som trenger det, lese på munnen og samtidig få en relasjon til formidleren. 

For hørselshemmede elever er det mulig å sette en tegnspråktolk inn i videoen. Se hvordan du gjør det i Explain Everything. For denne elevgruppa kan det også være lurt å tekste videoen.

En kort film tilpasset elevenes nivå med god struktur, kortfattet formidling og visuell støtte vil kunne tilrettelegge for læring for mange elever med ulike behov. I noen tilfeller vil det være behov for å lage nivåinndeling enten i samme film eller med flere filmer. For noen elever vil det faglige nivået være for høyt selv med nevnte tilretteleggelser. For andre vil det faglige nivået være for lavt. For elever med individuell opplæringsplan i fag, vil det kanskje være behov for å lage en egen film med individuelle tilpasninger til tema, nivå eller andre tilretteleggelser.

En god undervisningsvideo gir elevene muligheten til å:

  • Tilegne seg litt informasjon om gangen, og tid til å oppfatte og forstå informasjonen.
  • “Tyvstarte” på et nytt emne - få en innføring i forkant.
  • Stille inn volum, høre tydelig tale og få et kort og presist innhold uten forstyrrelser.
  • Få visuell støtte tilpasset sitt nivå.
  • Se videoen i timen når de trenger hjelp til oppgavene, istedenfor å miste fokus.
  • Sette videoen på pause, se den om igjen, spole tilbake, se videoen når det passer og bruke den som repetisjon før prøver.
  • Oppdatere seg etter fravær.

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.