Metodikk og kommunikasjon

Dersom omvendt undervisning skal gi god læringseffekt, er det viktig at elevene er forberedt på hva videoleksa skal handle om. Å aktivere forkunnskaper er ofte avgjørende for at læring og utvikling skal skje. Læreren bør derfor sette av 5-10 minutter til å presentere det nye temaet før hver ny video gis som hjemmelekse. Du kan også ha en idemyldring i klassen om hva elevene vet om temaet fra før, eller læreren kan stille noen reflekterende spørsmål i avslutningen av timen. Et elektronisk tankekart hvor punktene fra gjennomgangen settes inn, kan også sendes til elevene, og elevene kan selv fylle inn mer informasjon i tankekartet. Tankekartprogrammer som Inspiration Maps og Mindomo kan fungere godt til dette.

I tillegg er det viktig at elevene selv reflekterer rundt videoforelesningen de har sett hjemme. Sammen med videoen bør det derfor finnes en kommunikasjonsløsning der eleven kan svare på spørsmål fra lærer og selv melde spørsmål eller problemstillinger i forhold til leksa. Dette gir læreren en oversikt over hva det er behov for å ta opp i neste time og hvilke elever som trenger mer oppfølging i temaet.

De fleste skoler har en digital læringsplattform som for eksempel It’s Learning, Skooler eller Showbie. Skolen må gjennomgå og kartlegge systemet for å se om det er egnet for bruk i omvendt undervisning. Spørsmål som kan stilles, er:

  • Gir plattformen mulighet for digital kommunikasjon i form av refleksjonsspørsmål og tilbakemeldinger?
  • Kan videofilmene legges inn i plattformen?
  • Har alle elevene tilgang på internett hjemme?
  • Er nedlastingshastigheten fra skolens server god nok til at filmene kan lastes greit ned?

Dersom læringsplattformen ikke gir gode nok muligheter for digital kommunikasjon mellom lærer og elever, kan man bruke annen programvare til dette. Med Socrative Teacher og Socrative Student kan man f. eks. lage enkle quiz og stille spørsmål som krever kortere tekstsvar eller hvor elevene må krysse av for sant/falskt.

Dele video

Hvis du lager egne videoer, kan du bruke YouTube eller Vimeo til å distribuere dem. iTunesU er en app der du både kan lage og distribuere læringsressurser. Mange universiteter og høyskoler bruker iTunesU til å tilby gratis utdanningmoduler.
Google G Suite for Education og Google Classroom kan også brukes som distribusjonskanal og læringsplattform. Der er det også mulig å lage gode tilbakemeldingssystemer.

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.