Flerspråklighet

I det moderne Norge er det å forholde seg til flere språk på ulike måter nærmest en selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket i ulik grad. Ganske mange bruker eller forstår også ett eller flere andre språk i tillegg til norsk.

Minoritetsspråk og flerspråklighet

Dette er en håndbok i utredning og vurdering rettet spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn.

Les mer om håndboka

Samtaleguide om flerspråklige barns språkutvikling

Å utrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. I denne samtaleguiden fra Udir får du et vektøy som kan brukes i foreldresamtaler for å få mer kunnskap om flerpsåklige barns språkutvikling.

Det faglige innholdet er utviklet av Statped.

 

Les mer om samtaleguiden

Tilrettelegging for nyankomne elever i ungdomsskolen

Prosjektrapport om organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov for elever som nylig har kommet til Norge.

Les rapporten