Forskning og utvikling (FoU)

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. 

Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Gjennom utviklingsarbeid fremstiller vi nye læringsressurser og tjenester for det spesialpedagogiske feltet.

Elevar som slit med talespråk, blir marginaliserte på skulen

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på. Det seier Ph.D. Jørn Østvik, som har disputert med avhandlinga «Friendships among students using AAC in Norwegian public mainstream primary schools».  

Forskning.no

Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan skape gode og inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne, sier FoU-direktør Lise Kristoffersen. 

StatpedMagasinet 1–2017

All Aboard

Erasmus+-prosjekt for å utvikle og styrke kompetanse om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.

all-aboard-erasmus.nu

Kva er viktig for dei minste med høyrselshemming?

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier Siv Hillesøy. 

Forskning.no

Tett oppfølging hindrar fråfall

Korleis få elevar med særskilde opplæringsbehov gjennom vidaregåande skule og inn i arbeidsliv? For «Lars» vart løysinga mindre teori, meir praksis og ein lærar som følgde han tett på praksisplassen.

Forskning.no

Jakta på ein sjeldan sjukdom

Pasientar som var i slekt, mista syn, høyrsel og rørsle i beina. Då starta nevrolog Laurence Bindoff jakta på ein diagnose. Leitinga resulterte i funnet av den sjeldne sjukdommen PHARC.

Forskning.no

Lett premature har auka risiko for språkvanskar

Det er ikkje berre ekstremt premature barn som har auka risiko for språkvanskar. Også lett premature barn kan streve meir med språket enn barn fødd til termin.

Forskning.no