Tunghørte elever i skolen

Tunghørte elever kan trenge både lytte- og taletrening og sosial tilrettelegging i skolen. De trenger teknisk tilrettelegging for høreapparater og cochleaimplantat. Tydelige og enkle kjøreregler for kommunikasjon er nødvendig – noe som kommer alle elevene til gode.

De fleste som har et hørselstap kan regnes som tunghørte. Mange tunghørte bruker høreapparater eller CI og har norsk tale som sitt språk. Noen bruker også norsk med tegnstøtte i tillegg for å visualisere talen.

Tror at elevene får med seg alt

Tunghørte elever som bruker talespråk i kommunikasjonen møter ofte liten forståelse for konsekvensene av hørselstapet og mangelfull tilrettelegging. Det er fordi mange tror elevene hører bra, fordi de snakker og svarer på spørsmål.

Hvor mye eleven hører og «får med seg» avhenger også av lydmiljøet i situasjonen. I en samtale i rolige omgivelser mellom to personer kan eleven få med seg alt, mens i en klasseromssituasjon med vanlig bakgrunnsstøy vil muligheten til å oppfatte de som sies være fullstendig annerledes. Når lærer og elever ikke har tilstrekkelig kunnskap og forståelse for dette, står eleven i fare for å gå glipp av det som skjer i opplæringssituasjonen.

Lytte- og taletrening

Tunghørte elever som ikke bruker tegnspråk utgjør det store flertallet av hørselshemmede elever i skolen. Mange av disse elevene har behov for lytte- og talespråkopplæring. Dette gjelder i særlig grad for elever med cochleaimplantat (CI) som trenger stimulering av lytte- og talespråk for å kunne tolke lydsignalene de hører.

Å lære å tolke hørselsinntrykk gjennom et CI kan være en svært langvarig prosess. Mange vil ha behov for lytte- og talespråkopplæring i hele opplæringsløpet.

For disse elevene bør det erfaringsmessig legges inn en daglig økt med slik spesifikk og målrettet lytte- og talespråkstimulering, spesielt i de første skoleårene. Også elever med andre typer høreapparat enn cochleaimplantat kan ha behov for omfattende lytte- og talespråkstimulering.

Veileder for lyttetrening etter CI 

Sosial tilrettelegging

Sosial tilrettelegging kan være helt avgjørende for at eleven skal trives, lære og utvikle seg. Det er derfor nødvendig å ha en konkret plan for det sosialpedagogiske arbeidet i klasser med tunghørte elever slik at alle elevene opplever å være inkludert i klassefellesskapet.

Kilder til mer om god tilrettelegging for tunghørte elever i undervisningen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!