Til hovedinnhold

Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet.
Personvern
Dato: Onsdag 3.mai kl. 10-15.30 og torsdag 4.mai kl. 10-15.00
Påmeldingsfrist: 10.02.2023
Målgruppe:
Lærere og pedagoger med elever som bruker tegnspråklige læremidler.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Dag 1: 
  • Innledning og presentasjon av erher.no
  • Læremiddeltorg 
  • Workshop: Vi kjører workshop i to omganger, og man får derfor muligheten til å være med på to av stasjonene. Påmelding til disse kommer senere.  

 

 Dag 2: 

  • Hvordan jobber vi med tilrettelegging av kartleggingsprøver og nasjonale prøver på tegnspråk?
  • Hvordan legge til rette for elevenes avlesing av tegnspråktekster?
  • Kritisk blikk på vår læremiddelproduksjon 

 

Stasjoner workshop dag 1:  

1.Matematikk

Et av matematikkfagets sentrale verdier er å gi elevene kompetanse i utforsking og problemløsing. I geometri synes mange er det er vanskelig å se figurene i lærebøker som tredimensjonale figurer. De ser bare noen linjer og vet at de skal framstille en geometrisk figur med volum. Ved hjelp av AR-teknologi får de en forståelse av strukturen i tredimensjonale figurer, forståelse av hva areal og volum er og hva vinkler er. Erasmus+ prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom europeiske land (Sverige, Norge og Tyrkia), samt Husby barneskole og matematikksenteret. Prosjektet er utvikling av en tegnspråklig læringsressurs i matematikk for elever i 10-12 årsalderen. Læringsressursen utvikles på bakgrunn av AR teknologi og testes ut i skolene. I dette prosjektet introduseres de tegnspråklige elevene for begreper innen geometri på tegnspråk. AR-teknologi gir elevene en unik mulighet til å utforske matematiske begreper som vinkler og geometriske figurer og samtidig få forklart begreper og metoder på tegnspråk.  

 

2.Historie

Historie og samfunnsfag er sentrale fag for at elevene skal bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere. På erher.no ligger flere læremidler som er aktuelle i denne sammenhengen for elever i videregående skole, og de eldste elevene i grunnskolen. Gråtende hender er vårt nyeste læremiddel her. Teater Manus forestilling forteller historien om døve og funksjonshemmede under Andre verdenskrig, og nettstedet vårt tilbyr et stort utvalg oppgaver med utgangspunkt i historien som blir presentert i forestillingen. Sammen med blant andre læremidlene Døve i tredje rike og Venner for livet, kan dere jobbe målrettet mot flere av kompetansemålene i historie og samfunnsfag fra Kunnskapsløftet 2020. På denne workshopen vil alle ovennevnte læremidler bli presentert, samt en liten introduksjon av de øvrige læremidlene som hører til i faget historie og samfunnsfag for denne aldergruppen. Dere vil bli tatt igjennom et konkret undervisningsopplegg, og være med på diskusjoner og refleksjoner rundt tilpasninger og utvidelser av dette.  

 

3.Samfunnsfag

I samfunnsfag og samfunnskunnskap skal elevene få drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meningsmangfold. Gjennom arbeid med faget skal elevene forstå at de kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å være aktive medborgere, og påvirke samfunn og arbeidsliv nå og i framtiden. I dette faget er det utviklet flere store og små læremidler tilpasset alle aldersgrupper i grunnskolen og i videregående skole. Vi har en serie læremidler vi har kalt «Kort om…» som tar for seg ulike tema i faget samfunnsfag. For eksempel kan du lære om partiene på Stortinget, hvordan stortinget velges og kvinnedagen. Andre relevante ressurser tar for seg Menneskerettighetene og «Demokrati» tar for seg utviklingen av demokratiet i Europa og demokratiet i Norge. Vårt samarbeid med Elevkanalen gir mye aktuelt stoff som kan brukes i samfunnsfag, og det produseres stadig nye videoer som er oversatt til tegnspråk. På denne workshopen vil det bli gitt eksempler på hvordan disse læremidlene kan brukes i omvendt undervisning. Vi snakker om muligheten til individuelle tilpasninger og hvordan man kan gjøre samfunnsfaget til et elevaktivt fag.  

 

4. Tegnspråk: Tolking og barn

Det å snakke sammen via tolk er annerledes enn å snakke direkte med hverandre. Hva er annerledes? Hva bør fagpersoner og foreldre vite om tolking når de skal engasjere tolk i barnehage, skole og på fritiden? Temasiden Tolking og barn inneholder flere moduler der du kan lære mer om tolking, hvordan barn forholder seg til tolk, hva som er tolkens oppgaver og hva som er de voksne sitt ansvar. Innholdet baserer seg på faglitteratur om tolking, samtaler med fagpersoner, observasjoner og egne erfaringer med tolking for barn. Alle modulene inneholder klipp fra praksis, der vi ser situasjoner med tolk. På temasiden er det en egen modul rettet mot barnehage og opplæring med refleksjonsspørsmål knyttet til situasjoner med tolk.  

Barn trenger veiledning og støtte når de skal samhandle via tolk. De må få prøve og erfare hvordan det er å snakke sammen via tolk, og det må være rom for spørsmål og refleksjon. Samtalemateriellet Tolking, hva er det? retter seg mot barn i barnehage og småskolen. Her møter dere Krølle som er 4 år og går i en barnehage der de av og til har tolk. Han har mange spørsmål om tolking, som han synes barn og voksne skal snakke om.  

5. Tegnspråkfaget

Verktøykofferten er et didaktisk opplegg i tegnspråkets grammatikk for elever som har faget norsk tegnspråk, 1.-10. trinn. Undervisningsopplegget fremmer funksjonell grammatikkundervisning, der tegnspråktekster er studieobjekt. Tegnspråktekster har en betydelig plass i læreplanen i norsk tegnspråk. Det kommer til uttrykk i fagets kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, i mange av kompetansemålene og i underveisvurderingen etter både 4., 7. og 10. trinn. 

 

For småskoletrinnet har undervisningsopplegget sitt utgangspunkt i en koffert som inneholder konkreter, som symboliserer ulike begreper i tegnspråkets grammatikk. Disse benevnes som verktøy. Verktøyene er ment å være redskaper for elevenes tekstskaping, og til å analysere og vurdere egne og andres tekster.  

 

Ideen til Verktøykofferten ble utviklet på A.C Møller skole i 2015. Ester Østhus, var den som fikk ideen! Hun var inspirert av funksjonell grammatikkundervisning. I utviklingen av det didaktiske opplegget, analyserte lærerne elevenes tegnspråktekster. De var på leit etter hvilke språklige trekk, som gjorde tekstene sammenhengende. De registrerte hva som skjedde med elevenes tekster når de fikk jobbe med ulike grammatiske element. Grammatikkundervisningen ga elevene et metaspråk, egnet for samtale om tekst. Dette språket bidro også til god vurderingspraksis. Men best av alt, elevene ble motiverte til å jobbe med sine tegnspråktekster!  

 

Nå utvikler vi nettressursen Verktøykofferten. En innholdsrik ressurs med modelltekster, tematekster og en lærerveiledning med undervisningsmateriell. Ester og Aud-Karin vil på seminaret presentere noe av innholdet, og på workshopen skal vi bryne oss på pedagogiske, didaktiske og språklige problemstillinger. Det overordnede spørsmålet er hvordan lærere og læremiddelutviklere kan bidra til at elevene utvikler god tekstkompetanse og et metaspråk til å snakke om språk. 

 

6.Norsk:

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. Gjennom arbeidet med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. Våre tekstressurser har nettopp disse velvalgte ord, hentet fra norskfagets kjerneverdier, som målsetting. “Valhall – Ulven er løs” er en tegneserie oversatt til tegnspråk. Opplev at fortellingen blir levende med AR-teknologi. “Til ungdommen” er et læremiddel som tar utgangspunkt i Linn Skåbers tekster fra boken med samme navn, og et stort utvalg oppgaver som treffer flere kompetansemål i norsk for videregående elever, og med litt tilpasninger, kan den også brukes av de eldste elevene i grunnskolen. #DØV tar for seg den samme tematikken, og er originale tegnspråktekster. Til sammen er disse spennende og unike læremidler som vil være hovedfokus i denne workshopen. Hvordan kan et undervisningsopplegg innenfor et av læreplanens tverrfaglige tema; Folkehelse og livsmestring, se ut?  

 

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sveli: ragnhild.sveli@statped.no

Aktuelle lenker