Skolevegring og frafall – tiltak for stabilt oppmøte | www.statped.no

Skolevegring og frafall – tiltak for stabilt oppmøte

Tiltak for riktig innsats når elever ikke kommer på skolen regelmessig eller har sammenhengende fravær i lange perioder. Rapport fra prosjektet Tilbake til skolen om skolenekting, frafall, drop out, manglende skoleoppmøte og skolefravær. 

 

Fakta og tilgjengelighet

Prosjektrapport forside

Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, AD/HD, Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Format: PDF

Forfatter: Aud Mork Bredesen og Gidske Kvilhaug

Utgiver: Statped

Prosjektrapporten viser hvordan en skole – med riktig innsats – lyktes med å snu en negativ trend med dagsfravær eller høyt timefraværfor til stabilt skoleoppmøte for elevene.

Tiltak

Tiltak mot skolenektingsatferd er

  • strukturert arbeids- og samhandlingsplan med tilpassede oppgaver og mål som elev, foresatte og skole – hver for seg og sammen
  • endrede fraværsrutiner
  • økt fokus på elevmedvirkning
  • skole–hjem-samarbeid
  • å styrke skoleansattes og foresattes kompetanse om årsaker til og tiltak ved manglende skoleoppmøte/skolenektingsatferd

Effekt

Effekt av samarbeid over tid er

  1. avhengig av hvordan den enkelte kontaktlærer følger opp arbeid
  2. mest positiv der
  • dialogen er tett mellom lærer–elev og skole–hjem
  • forventninger er avklart
  • korte og langsiktige mål er tett fulgt opp

Om prosjektet

Prosjektet «Tilbake til skolen» hadde fokus på både individuelle forhold og skolen som helhet.

Målet med prosjektet var å oppnå et stabilt skoleoppmøte for elever både med dagsfravær og høyt timefravær. En rekke tiltak ble gjennomført i samarbeid med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoleetaten, helsesøstertjenesten, tjeneste for psykisk helse i kommunen og Statped.

Målet med tiltakene var å sette inn tidlig innsats for elever med skolenektingsadferd og styrke foresatte og ansattes kompetanse. Det ble gjennomført individuell kartlegging og samtaler med elev, foresatte og kontaktlærer – og ut fra dette ble det satt i gang tiltak og laget en «samhandlingsplan», hvor blant annet ansvar og oppgaver for å fremme trivsel var sentrale punkter.

Samtidig som det ble tatt tak i utfordringer hos elever og foresatte, ble klasseledelse, godt lærersamarbeid, god kommunikasjon mellom lærere, lærere og skoleledelsen, faglig støtte og god struktur prioritert og gjennomført av skoleledelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!