Skolebøker til blinde elever

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Det gjelder også elever som har behov for tilrettelegging av læremateriell. 

Niels-Erik Mathiassen portrettbilde
Niels-Erik Mathiassen, tidligere direktør i Statped

NRK HAR i flere reportasjer fortalt om en blind ungdomsskoleelev i Vestfold og skriver blant annet at eleven «ikke får skolebøker fordi han er blind». Det er viktig for oss å understreke at ingen blinde elever skal måtte oppleve å gå uten skolebøker. Spørsmålet er mer i hvilket format boken skal produseres, og om eleven eventuelt kan få den samme boken i flere formater.

Får avslag på pensumbøker (nrk.no)

Kunnskapsministeren har svart på et spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) om blinde elevers rett til nødvendig opplæring i punktskrift.

STATPED PRODUSERER bøker til blinde og svaksynte elever. Det er vår jobb å ta imot hjemmeskolens bestilling på bøker – fysiske eller elektroniske – for blinde elever i norsk skole. For barneskoletrinnet vil dette ofte være punktskriftbøker på papir. For elever i ungdomsskole og videregående skole vil det derimot i all hovedsak være snakk om elektroniske bøker. Det er i dag stadig mer vanlig å bruke elektroniske bøker og læremidler i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Her benyttes PC og andre elektroniske hjelpemidler for å bruke Internett, sosiale medeier og annet. Kanskje nettopp derfor har vi i Statped i dag svært liten etterspørsel etter fysiske papirbøker til blinde elever i ungdomsskole og videregående opplæring.

Les mer om punktskriftbøker fra Statped

Les mer om skolelydbøker fra Statped

DET ER en relativt omfattende jobb å produsere en elektronisk tilrettelagt bok. Hvis den også skal tilpasses papirformat, krever det ytterligere tilpasning. Siden det er relativt få blinde elever i Norge, betyr det at de fleste bøker bare produseres for én enkelt elev. Hver enkelt bok skal derfor både pedagogisk tilrettelegges og produseres i hvert enkelt tilfelle.

FRA TID til annen får vi spørsmål om en elev kan få den aktuelle boken i både papirformat og elektronisk. Da er det først viktig for oss å sikre at alle elever får de nødvendige bøkene i minimum ett format til riktig tid, før vi kan produsere for samme elev i to format.

I STATPED er vi svært opptatt av at elevene skal få bøkene de trenger i tide. Det er grunnen til at vi har egne prosedyrer for kontakt med hver enkelt skole som har en blind elev. Gjennom å ha jevnlig kontakt med skolene forsøker vi så tidlig som mulig å få klarhet i hvilke bøker klassen skal benytte kommende skoleår. Får vi informasjon om dette i tide, så vil vi kunne sørge for at eleven har læreboka på ønsket tidspunktet.