Statped på Arendalsuka

På Arendalsuken setter vi fokus på digitalisering og inkludering. Hvilke nye muligheter for inkluderingsarbeid kommer gjennom digitalisering og er vi forberedt for det digitale skiftet? 

En gruppe barn rundt en ipad

DIGITALISERING - EN DRIVKRAFT FOR INKLUDERING

Mandag 14/8 2017 13:00 - 13:45, på Arendal bibliotek 

For elever med behov for tilpasset opplæring betyr utviklingen av digitale teknologier et paradigmeskifte. Digitaliseringen skaper muligheter for en helt ny skolehverdag, men kompetansen i skolen om å utnytte mulighetene er for lav. Utviklingen skjer fragmentert og tilfeldig. Tre av fire elever som får spesialundervisning, får denne utenfor klasserommet. Ny og lett tilgjengelig teknologi, gir store muligheter for individuell tilpasning. Det betyr at alle kan delta i klasserommet med samme digitale verktøy, men med ulik tilrettelegging. Elever med behov for tilrettelegging vil ha stort utbytte av en teknologisatsing i skolen. Økt kompetanse i skolen er derfor avgjørende og en systematisk satsing på digitalisering nødvendig. Vi presenterer satsingsområder, status for situasjonen i skolen og inviterer til samtale.

Medvirkende

 • Niels-Erik Mathiassen, Avdelingsdirektør, Statped
 • Trond Ingebretsen, Direktør, Senter for IKT i utdanningen

ER SKOLEN INKLUDERENDE ELLER SEGREGERENDE?

Mandag 14/8 2017 14:00 - 15:00, på Arendal bibliotek 

For mange elever med behov for tilrettelegging holdes ute fra klassefellesskapet og fritas fra ordinær vurdering. Konsekvensene er økt utenforskap og manglende muligheter for videre utdanning og arbeid. På bestilling fra Statped har Agenda Kaupang gjennomført en studie som viser hvor ulikt kommuner forstår sitt ansvar for en inkluderende skole. NTNU har på oppdrag fra Norges Handikapforbund gjennomført en studie om drivere for utenforskap (nhf.no). Vi presenterer sentrale funn i rapportene og inviterer til samtale.

Medvirkende

 • Hege Kristin Sunde, Rådgiver, Agenda Kaupang
 • Arne Lein, Forbundsleder, Norges Handikapforbund
 • Marie Axelsen, Avdelingsdirektør, Statped

INKLUDERING OG DIGITALT MEDBORGERSKAP

Tirsdag 15/8 2017 09:00 - 11:00, Henri’s Kafé/Røde Kors huset

Digitaliseringen gir nye måter å organisere arbeid og utdanning på. Er norsk skole forberedt på det digitale skiftet og de muligheter det gir? Er dagens lærere rustet til å møte elever og deres behov for å videreutvikle de digitale ferdighetene? Hvordan kan vi utnytte digitaliseringen til å få flere med behov for tilrettelegging til å gjennomføre skolen og komme ut i jobb? Vi tror digitaliseringen og omstillingen Norge nå opplever gir nye muligheter for økt arbeidsdeltakelse for flere. Alle er enige om at potensialet i å få unge mennesker med redusert arbeidsevne ut i samfunns- og arbeidsliv ikke er uttømt. Samtidig blir det hvert år stadig flere unge uføre. Vi vet at rekrutteringen til varig utenforskap starter tidlig i livet og at skolehverdagen spiller en avgjørende rolle. Spørsmålet er hvorfor skole og arbeidsliv ikke lykkes bedre. Vi stiller de aktuelle spørsmålene, presenterer fakta om situasjonen i norsk skole – og vi tar debatten.

Medvirkende

 • Victor Norman, Professor emeritus, NHH
 • Trond Ingebretsen, Direktør, Senter for IKT i utdanningen
 • Eva Bratholm, Debattleder
 • Sveinung Rotevatn, Politiker, Venstre
 • Snorre Valen, Politiker, SV
 • Marianne Aasen, Politiker, Arbeiderpartiet