Statped spisses i nytt mandat | www.statped.no

Statped spisses i nytt mandat

Statped har fått nytt mandat: Skal bli spissere, men ikke mindre viktig. Les intervju med direktør Annemarie Bechmann Hansen. 

 Vi skal gjøre alt vi kan for å imøtekomme behovene til våre samarbeidsparter og brukere. Endringen av Statped betyr at vi skal bli spissere og tydeligere, men ikke mindre viktige, sier direktør for Statped, Annemarie Bechmann Hansen.

Foto: Annemarie Bechmann Hansen
Statpeds direktør: Annemarie Bechmann Hansen

Statped fikk overlevert sitt nye mandat fra Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 15. februar 2021. Nå starter arbeidet med den konkrete oppfølgingen av Stortingsmeldingen og det nye mandatet - og tilpasningen til et lavere bevilgningsnivå.

Statped har fått nytt mandat

Statped skal spisses og skal støtte kommunene på små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker.

Viktig rolle for de med varige og omfattende behov

Bechmann Hansen er opptatt av at Statped også i fortsettelsen skal være en viktig og spisskompetent tjenesteyter. Både for barnehage- og skoleeiere, PPT og for brukerne og for å gi departementet og politisk ledelse gode faglige råd på feltet.

–  Barn og elever med varige, komplekse og omfattende behov skal være trygge på at Statped bistår når PPT, barnehager og skoler trenger spisskompetanse, sier Bechmann Hansen.

Vil Statped nå ikke lenger yte støtte på viktige spesialpedagogiske områder?

– Jo, Statped skal fremdeles ha en viktig rolle når det gjelder barn og elever med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging. Kommunen skal, som de alltid har hatt, ha opplæringsansvaret, men Statped vil fremdeles være et svært viktig kompetansemiljø som kan støtte.

Dette gjelder barn med syns- eller hørselsvansker, ervervet hjerneskade, kombinerte sansetap, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kommunene vil trenge støtte på de mest komplekse sakene og den skal vi gi. Vi skal også gi kommunene støtte i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker. Men i det bredere og mer generelle spesialpedagogiske arbeidet må kommuner, fylkeskommuner og private barnehage- og skoleeiere nå selv ta et større ansvar. For å bidra til å bygge kompetanse tett på barna har staten igangsatt et kompetanseløft. Ressurser til Kompetanseløftet hentes ved å redusere bevilgningen til Statped. Omstillingen skal skje over noen år og jeg vil virkelig oppfordre alle kommuner og andre med ansvar for barn og elever å nyttiggjøre seg av den muligheten til et lokalt kompetanseløft som nå tilbys. Utdanningsdirektoratet og universitets- og høgskolesektoren vil ha viktige roller og oppgaver på det spesialpedagogiske området.

Bruke kompetansen riktig

Hvordan skal Statped klare å gi støtte på disse områdene når budsjettene kuttes og midler overføres til kompetanseløftet til kommunene?

– Statped vil også etter omstillingen utgjøre en betydelig statlig innsats for de gruppene vi nå får et mer spisset mandat inn mot. Vi er selvsagt opptatt av å bruke omstillingsperioden godt til å utvikle våre egne arbeidsmåter og vi vil gå i tett dialog med våre samarbeidsparter i både stat og kommune og med brukerorganisasjonene for å få til et best mulig samlet tilbud. Jeg er svært glad for at vår nyeste brukerundersøkelse fra 2020 viser at både PPT, skoler og barnehager – og også barn og deres foresatte er meget godt fornøyd med Statpeds kompetanse og tjenesteleveranser. Det gir oss et godt fundament for videre utvikling.
Det er bestemt at Statped skal ha en landsdekkende organisering med kontorer ute i regionene.

Vi skal bli enda bedre kjent og mer tydelige i vårt tjenestetilbud i hele landet.
Statped var allerede digitale før Covid-19 – men pandemien har lært oss mer om vårt digitale potensial – og også mer om når vi ikke bør være digitale. Teknologien gjør oss tilgjengelige for flere når vi for eksempel skal dele kompetanse på konferanser eller samarbeide over kommune- og fylkesgrenser. Å reise mindre er egentlig også ganske fornuftig i det store miljøregnskapet. Men pandemien har også vist oss at sårbare barn og unge trenger noe mer enn skjermtid. Så vi skal selvfølgelig også sørge for fysiske møter og direkte kontakt.

For at Statped skal kunne være en relevant og spisskompetent støtte for PPT, skoler og barnehager trenger vi å holde på og tiltrekke oss fagkompetanse på høyt nivå. Det blir nok noe av det viktigste å lykkes med i årene som kommer, sier Bechmann Hansen.

Fokus på tidlig innsats og tverrfaglighet

Hva slags hjelp kan kommunene nå forvente å få?

– Kommunene skal i høyeste grad fremdeles få støtte fra Statped. Forskjellen er at vi skal gi den på mer spissede områder. Overfor barn, unge og voksne med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging, skal Statped fremdeles både være en viktig tjenesteleverandør og kompetanseutvikler for kommunene.

Bechmann Hansen understreker at det er et mål at Statpeds tjenester ivaretar tidlig innsats. – Vi skal sikre at tidlig innsats har fokus når vi tar inn saker. Intensjonen i stortingsmeldingen er tidlig innsats og tett på. Vi skal gjøre vår del av jobben der. Våre primære samarbeidspartnere vil være PP-tjenestene, barnehagene og skolene. PP-tjenesten vil som hovedregel være involvert når vi yter tjenester slik at det blir bygget kompetanse både lokalt. Statped skal ivareta en flerfaglig tilnærming og vi skal se på hvordan vi internt kan organisere oss for å ivareta en slik tilnærming på gode måter.

Det er imidlertid ikke til å unngå at Statpeds tjenestetilbud samlet sett vil bli redusert. Med et nedtrekk på 25-30 prosent av bevilgningen vil det være tjenester vi ikke lenger kan gi og oppgaver som nå skal løses av andre. Vi ønsker å være tydelige og åpne på hva som kan forventes av støtte fra oss underveis i og etter omstillingen – slik at PPT, skoler og barnehager har en forutsigbarhet for hvilke bidrag som kan forventes fra Statped.

Faglige råd til departementet

Skal Statped nå bli et direktorat?

Statped får en viktigere rolle i å gi faglige råd til departementet i saker som gjelder Statpeds målgrupper og fagområder, men vi skal fremdeles ha sterkest fokus på tjenesteyting. At Statped er direkte involvert i laget rundt barnet/eleven gir oss en umiddelbar og direkte kunnskap om hvordan hverdagen til våre barn og elever fungerer. Det er ikke forskning og det er ikke myndighetsutøvelse - men det er en konkret, faglig tung “fingeren-på-pulsen” som kan gi politisk ledelse og departementet viktig informasjon til politikkutviklingen. Vi ønsker å bidra i arbeidet med å sette våre brukeres vilkår og erfaringer på agendaen. Jeg tror at det spesialpedagogiske området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap (Meld. St. 6 (2019–2020). Statped er som direkte underlagt Kunnskapsdepartementet å anse som et direktorat - men vår sektorposisjon er å være spissfaglig og tjenesteytende, avslutter direktøren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!