Tildelingsbrev 2018

Tildelingsbrevet frå Utdanningsdirektoratet er Statpeds overordna styringsdokument. Her kan du lese tildelingsbrevet til Statped for 2018. 

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2018 (PDF)

Tildelingsbrevet består av i alt 7 kapitler. Direktoratets forventninger til Statpeds faglige arbeid er fastsatt i kap 1 og 2.  Økonomiske rammer for driften og krav til forvaltning av disse, samt fullmakter og rapporteringskrav står i kapittel 3 til 6. Avslutningsvis informerer tildelingsbrevet om datoer for etatsstyrings-, og kontaktmøter i kapittel 7. Statpeds faste oppdrag, kalender for innspill til budsjettarbeid for 2015 og 2016, samt definisjoner av indikatorene er lagt inn som vedlegg.
Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet ikke er uttømmende, og at det kan det komme flere oppdrag og bestillinger i løpet av året.

Tildelingsbrevet har sju kapittel samt vedlegg.

  • Kapittel 1 og 2 tar for seg forventningane som direktoratet har til Statpeds faglege arbeid.
  • Kapittel 3 til 6 handlar om økonomiske rammer for drifta, krav til forvaltning samt fullmakter og rapporteringskrav.
  • Kapittel 7 informerer om etatsstyrings- og kontaktmøte.
  • Vedlegga er Statpeds faste oppdrag, rapporteringsfristar, innspel til budsjettarbeid, oversyn over aktivitetar og oppdrag samt definisjonar av indikatorar.

Tildelingsbrevet er ikkje uttømmande. Utdanningsdirektoratet kan komme med fleire oppdrag og bestillingar i løpet av året.