Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 191 - 200 av 236 treff.

 • Nettverksmodell

  15.04.2019 | Kapittel

  ...arbeidet. Deretter kartla PP-tenesta og Statped aktuelle deltakarar. Dei valde ut 12 barn med behov for ASK og inviterte to til tre fagpersonar knytt til kvart barn.
 • Kjenn barnet

  07.03.2018 | Kapittel

  ASK skal hjelpe barnet å kommunisere når talespråket ikke strekker til. Sørg derfor for at barnet har god tilgang til noe å kommunisere med. Etter hvert som du blir kjent med barnet, kan du ta mer og mer ...
 • Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Aellieh vuertieh vuejnieh! Máttasámegillii/sørsamisk

  01.11.2021 | Bok/hefte

  Daennie tjaalegisnie bïevnesh åadtjoeh mij alternatijve jïh suppleereden kommunikasjovne (ASK) lea, man åvteste vihkele jïh guktie maahtah dov maanam viehkiehtidh sijjen gïelem evtiedidh. Tjaalege evtiesovveme ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK. Med Kodingekspressen kan barna utvikle ferdigheter innenfor programmering og algoritmisk tenking gjennom ...
 • Kommunale tjenester

  01.03.2019 | Kapittel

  ...på kommunalt nivå kan være aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for personer med behov for ASK. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med. Omfanget ...
 • Habiliteringstjeneste

  01.03.2019 | Kapittel

  Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i kartlegging og utredning av personer med behov for ASK. Personen må være henvist til habiliteringstjeneste for å kunne motta tjenester. Her er ulike områder ...
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Siw Askheim fra Statped har bidratt i arbeidet. Dette er et aktuelt tema for barn med spesielle behov. For at ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  ...om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, assistent, pedagog eller andre til å gjennomføre en praktisk oppgave. Det kan handle ...
 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...gellielaaketje  gïele- jïh govlesadtemetsagkesh (daan nuelesne alternatijve jïh lissie govlesadteme, ASK) sïejhme learoetsagkesh jeatjah lijkietsagkesigujmie ektine geehpebe jallh gaskoeh evtiedimmieheaptoe ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  For en del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden. Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!