StatpedMagasinet 2–2017

ASK fremmer tale

Enkelte tror at bruk av ASK hindrer talen i å komme i gang og vil se det an. Det er en misforståelse. ASK fremmer tale og er et viktig supplement på veien til å utvikle tale for dem som har mulighet til å snakke.

– Ikke sjelden opplever vi en vente-og-seholdning i arbeidet vårt med barn som har behov for ASK. Enkelte tror at bruk av ASK hindrer talen i å komme i gang og vil se det an. Det er en misforståelse. ASK fremmer tale, ASK er et viktig supplement på veien til å utvikle tale for dem som har mulighet til å snakke, slår Kleppenes fast.

Hun understreker også betydningen av et godt språkmiljø. – Fra fødselen av snakker vi med babyene våre uten å ha forventning om at de skal kunne svare med tale før de er 12–14 måneder gamle. Alle teorier om tilegnelse av språk peker på betydningen av at andre bruker det språket som personen skal lære. Hvis en person skal lære seg andre måter å uttrykke seg på, kan dette kun erverves på samme måte som spedbarnet lærer talespråk. Personen må leve i et aktivt naturlig alternativt språkmiljø, hvor omgivelsene bruker lik uttrykksmåte når de kommuniserer. ASK-brukeren må ha tilgang på ordforråd som er tilpasset han/ henne og som gir brukeren mulighet til å utvikle begrepsapparatet sitt. Det gjelder å ha gode modeller som de kan lære av. Dette er også en av grunnene til at inkludering er spesielt viktig for ASK-brukere. Sammen med andre i klassen får de språkmodeller i sin egen aldersgruppe. For at medelever skal bli gode modeller trenger de opplæring i hvordan de skal kommunisere med ASK-brukeren.

– Det er mange statlige aktører som veileder på ASK-feltet, og vi har nok et potensial for bedre samkjøring av vår oppfølging. Det ser ut til å være tilfeldig hvordan kompetansen blir ivaretatt på det kommunale nivået. Igjen handler det om lite kompetanse som blant annet skyldes mangler i utdanningssystemet, sier hun.

Side 26 av 63