Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for PPT 2017–2018 (SEVU-PPT)

Få kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, og lær om å utrede og vurdere flerspråklige barn, unge og voksne. 

Tilbudet er et e-læringskurs som skal møte stor etterspørsel etter kunnskap om utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne i Norge. Det er kun ansatte i PPT som kan ta etterutdanningen.

Målgruppe

Ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn.

Gjennomføring 

E-læringskurset vil bestå av moduler. Du kan ta disse når det passer deg, men hver modul må være avsluttet innen en gitt tidsfrist.

Den første delen av kurset er åpen for alle. Første aktive modul med påmelding, kommer til våren. Det legges opp til en viss fleksibilitet i forhold til gjennomføring, mer informasjon om det kommer.  

Modul 1 (innledning)

  • Tilgjengelig ca. 1. desember 2017
  • Åpen for alle
  • Gratis

Modul 2 til 5 

  • Tilgjengelig våren 2018 
  • For påmeldte fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Gratis

Påmelding modul 2 til 5

Påmeldingen åpner etter hvert – følg med på denne nettsiden.

Innhold

Det kan være utfordrende å vurdere hva som er årsaken til at et flerspråklig barn sliter med å lære. Det kan skyldes manglende norskspråklige ferdigheter, men det kan også foreligge kognitive eller språklige vansker hos barnet.

Kurset vil fokusere på utredning, fremgangsmåter og anvendbare redskaper med tanke på differensial-diagnostikk og funksjonsutredninger. Pedagogiske konsekvenser av utredning og tilrettelegging for læring får en sentral plass. Dette inkluderer blant annet samarbeid i systemene rundt barnet, i barnehage og skole, og ikke minst med foreldre som sentrale samarbeidspartnere i opplæringen.

Målsetting 

Styrke PPT sin kompetanse i

  • å utrede flerspråklige barn med spesialpedagogiske behov
  • å tilrettelegge undervisningstilbud til flerspråklige barn med spesialpedagogiske behov
  • systemarbeid med flerspråklige barn

Arbeidsform

Som deltager benytter du elektroniske plattformer for å få tilgang til forelesninger og oppgaver, diskutere problemstillinger og levere besvarelser. E-læring gir deg større fleksibilitet og reduserer reisetid og kostnader.

Hver e-læringsmodul inneholder nettbaserte og digitale oppgaver og utfordringer som aktiviserer deg som deltager. Opplegget er en kombinasjon av forelesninger, dokumentariske filmsnutter, intervjuer, tekst og oppgaver.

Du vil få tilbud om veiledning på den skriftlige delen.

Litteraturliste kommer, den vil i stor grad bygge på boka Minoritetsspråk og flerspråklighet, Egeberg 2016

 

Har du spørsmål om etterutdanningen? Ta kontakt med:

Marie Elise Axelsen

avdelingsdirektør fag og prosess
mobil +47 951 98 109
e-post marie.elise.axelsen@statped.no

Espen Egeberg

seniorrådgiver flerspråklighet
mobil +47 926 10 322
e-post espen.egeberg@statped.no