Strategi for etter- og videreutdanning av pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT)

«Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten» (SEVU-PPT) er rettet mot ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste.