Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole

Gratis seminar om ny forskning- og utviklingsarbeid som er relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole. Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped.


Fredag 24. november i Oslo, meld deg på her.

Program

09.30- 10.15
Innledning og introduksjon til feltet flerspråklighet og (spesial)pedagogikk ved Helene Fulland, Statped  
Gruppen barn og elever som snakker et eller flere språk i tillegg til opplæringsspråket norsk er stor. Flerspråklighet er derfor et kjennetegn ved læring og samspill i mange barnehager og skoler.  I denne innledningen løfter jeg frem hvordan det kan oppleves å være et flerspråklig barn som skal lære norsk og beskriver noen mekanismer som kan gjøre seg gjeldende når barn og voksne med ulik språkbakgrunn skal samhandle i opplæringen. 

10.30-11.15
Komorbiditet och flerspråkighet hos barn med hørselsnedsætting ved Ulrika Löfkvist, ISP
Omkring 30 % av alla barn med hørselnedsættning har idag en flerspråkig  bakgrund i Norge og Sverige. En del av dessa barn har førutom sin hørselnedsættning æven andra diagnoser som t ex autism-spektrumstørning,  ADHD og språkstørning. Komorbiditet i kombination med flerspråkighet kan innebæra specifika svårigheter med tidig kartlæggning av barns  språkførmåga. Æn så længe finns det få studier dær man har undersøkt språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med hørselnedsættning  och andra diagnoser. Før pedagoger ær det viktigt att kænna till och ha kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan førklara denna grupp barns samvarians av olika diagnoser, før bættre kartlæggning och før att snabbare ge adekvata interventionsinsatser på individ- och gruppnivå.

11.30- 12.15      
Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktiviteter ved Bente Hagtvet og Jannicke Karlsen, ISP
Barnehagen har en viktig oppgave som språklæringsarena for minoritetsspråklige barn som har norsk som andrespråk, og de voksne i barnehagen et særlig ansvar for å støtte barnas språkutvikling. Det er imidlertid forsket lite på hvordan barnehagelærere konkret implementer den språklige støtten til barn som har norsk som andrespråk. I dette innlegget presenterer vi en studie av samspillet mellom barnehagelærere og minoritetsspråklige barn i en boklesingssituasjon. Funnene vil gi interessante perspektiver på minoritetsspråklige barns språklæring i norsk barnehage. 

12.15-13.00 Lunsj

13.00 – 13.45  
Effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos minoritetsspråklige barn ved Monica Melbye-Lervåg, ISP     
Når vi utreder vokabular hos flerspråklige barn vil mange av dem få svakere resultater enn enspråklige barn, uavhengig av om de blir testet på morsmålet eller på andrespråket. Hva er årsaken til dette og hvordan kan vi utrede språk hos flerspråklige barn med størst mulig sikkerhet? Når en utredning avdekker en vanske knyttet til språkforståelse og vokabular er det viktig å iverksette mest mulig effektive tiltak. Hva vet vi om hvilke tiltak som er effektive på morsmålet og andrespråket? Hva trenger vi mer kunnskap om? 

14.00 – 14.45    
Tilrettelegging for morsmålsaktiviserende læring ved Espen Egberg, Statped  
Morsmålet kan være en effektiv støtte for å aktivisere forkunnskaper og lære et nytt språk og nye kunnskaper. I innlegget presenteres teori og forskning bak begrepet «morsmålsaktiviserende læring», samt eksempler på tilrettelegginger fra et forsknings- og utviklingsarbeid med nyankomne elever i ungdomsskolen.

Praktiske opplysninger

Dato: Fredag 24. november kl. 0930 - 1500

Påmeldingsfrist: 10.11.2017. Meld deg på her.

Målgruppe: Ansatte i barnehage, grunnskole, PPT, studenter ved UiO og andre interesserte

Sted: UiO Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo

Pris: Ingen deltakeravgift, men påmelding kreves. Lunsj kan kjøpes i kantine på Helga Engs hus