Brukerkonferansen 2018

Statpeds brukerkonferanse er en årlig møteplass for de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet, de faglige samarbeidsrådene og andre representanter fra brukerorganisasjonene. I tillegg inviteres aktuelle samarbeidspartnere og offentlige og private tjenesteytere.

Tema for konferansen er digital tjenesteyting.

6. februar er for brukerrepresentanter i Statped.

7. februar inviteres også andre aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, samt politikere.

Praktisk informasjon

Dato: 6. og 7. februar 2018
Dag 1 kun for brukerrepresentanter i Statped. Dag 2 inviteres også andre aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, samt politikere.

Målgruppe: Brukerrepresentanter i Statped, representanter fra brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Program 6. februar

Fagdag for brukerrepresentanter i Statped

10:00–11:30 Paraplyorganisasjonene møtes
FFO, Unge Funksjonshemmede og SAFO har samling for sine representanter
 
11:30–12:30 Lunsj

12:30–13:45 Faglige samlinger for hvert fagområde (inkludert kort beinstrekk)
Faglige samarbeidsråd og representanter i brukerråd deltar på eget fagområde. 
 • Ervervet hjerneskade:Sorg og mestring
  Hvordan håndterer man hendelser som medfører store endringer i utviklingen og livet som helhet?
  Christina Suboh, Statped
 • Syn: Det digitale klasserommet 
  Endring i klasseromsundervisningen ved økt bruk av digitale læringsressurser: Pedagogiske konsekvenser for elever med synshemning. 
  Espen Langbråten Wilberg og Lars Bjørndal, Statped

 • Hørsel: Digitale læringsressurser 
  - Læringsressurser for hørselshemmede utviklet av Statped
  - Læringsressurser fra private aktører
  - Hvilke tilpasninger må gjøres?
  Line Beate Tveit, Yngvild Rye og Kjersti Gurrich, Statped

 • Språk og tale: Utfordringer og løsninger knyttet til kartlegging av språkvansker hos flerspråklige
  Foredraget vil belyse noen problemstillinger ved språkutvikling og språkvansker hos barn når norsk er andrespråket. Videre vil det ta for seg hva kartlegging av flerspråklige personer med afasi (altså språkvansker etter en skade i hjernen) bør inneholde og hvordan det kan gjennomføres.
  May-Britt Monsrud og Monica Knoph, Statped

 • Sammensatte lærevansker: Valgte vi rett?
  Ragnar Skaug er pappa til en 19 år gammel gutt med lettere psykisk utviklingshemming. Han vil gi oss en brukerhistorie om valgene underveis i 12-års skolegang med et annerledes barn. Med etterfølgende diskusjon
  Ragnar Skaug, representant fra HBF

 • Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet:«Å forstå sammenhengen»
  Kan bruk av tolk gi mennesker med medfødt døvblindhet tilgang til deltakelse i samfunnet? Et grunnleggende samarbeid på tvers av profesjoner gir mulighet til nye impulser, språkutvikling og opplevelser.
  Helga Semming Olsen, Eivor Bergevik Berg, Anne Liv Johnsen Lian og Lene Lutsi

13:45–14:05 Pause

14:05–14:50 Digitalisering i Statped -  med brukeren i sentrum
Kort informasjon om Statpeds digitaliseringsprosjekt, diskusjon av aktuelle problemstillinger og innspill til hvordan vi kan få til en effektiv og representativ brukermedvirkning underveis i prosjektet.  

14:50–15:10 Pause

15:10–16:05 Felles møte for brukerråd og faglige samarbeidsråd
 • Statped orienterer om aktuelle saker
 • Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging vil presentere status i sitt arbeid v/representant fra sekretariatet
18:00 Felles middag

Program 7. februar

Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester?

Endringer kan forkomme.