Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

Innhold

#brukerkon19

Program 5. februar 2019

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Statped ønsker velkommen sammen med representant fra UngFunk og Statpeds ungdomspanel

10.10 Innledning ved Jan Tore Sanner, Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister

10.30 «Skolen, funker for folk flest – Sandvika modellen, for de andre»

«Sandvika modellen» har man snudd opp ned på det ordinære skoleløpet. Læreren reiser ut fra sine trygge omgivelser, skolebygget, og inn på gamernes arena, Spillhuset. Den tradisjonelle klasseromsundervisningen er byttet ut med webundervisning og «flipped classroom». Alle elever har ressurser, og man ser at med bruk av digitale verktøy kan man ivareta og gi den enkelte 1-1 undervisning samtidig som man gir de et fysisk sosialt liv. Last ned presentasjon.

Morti Kvisvik

Spillhuset i Sandvika kommune

Pål Gustavsen

Koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum - Akershus fylkeskommune

10.50 Pause

11.05 Hvorfor faller så mange utenfor i dagens skole?

 Statped har flere prosjekter som fokuser på prosesser som fører til utenforskap i skolen. Skolefravær er assosierte med mange negative konsekvenser som tidlig frafall, arbeidsløshet, uførhet og utenforskap.

Ulriksen gjennomfører en tiltaksstudie for å forebygge alvorlig skolefravær i videregående skoler i Nord-Norge og vil presentere forskning på omfang av skolefravær, konsekvenser skolefravær kan ha og hvilke tiltak som kan ha hindre alvorlig skolefravær. Det trengs innsatser på flere områder for å hindre at elever utvikler alvorlig skolefravær tidlig i skoleløpet, derfor vil Statped både prøve ut tiltak for elever som er i risikosonen for å falle utenfor, samt skaffe oss kunnskap om hvilke erfaringer ulike brukergrupper i Statped har på utenforskap og frafall i videregående. Last ned presentasjon.

Robin Ulriksen, PhD, senoirrådgiver Statped FoU

Robin Ulriksen

PhD, seniorrådgiver Statped FoU

11.55 Pause

12.10 Forskning: Complete-prosjektet - effekt av ulike tiltak

COMPLETE-prosjektet er ein randomisert kontrollert studie som har til hensikt å leggje til rette for auka gjennomføring, trivsel og mindre fråvær i vidaregåande skule gjennom utprøving av to tiltak: Drømmeskolen og Nærværsteam. Begge tiltak har fokus på meir systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og betre kontakten mellom tilsette og elevar i skulen. Innlegget vil presentere prosjektet og førebelse resultat etter 2 år med implementering. Last ned presentasjon.

Karin Antonsen

Nordlandsforskning

Ingebjørg Djupedal

prosjektkoordinator ved HEMIL-senteret, UiB

13.00 Lunsj

13.50 Psykisk helse hos unge personer med funksjonsnedsettelser

Psykisk helse og livsutfordringer hos unge synshemmede: Resultater fra en landsomfattende undersøkelse.

Presentasjon av resultater fra en studie om psykisk helse hos Norges Blindeforbunds medlemmer, med hovedfokus på deltagere i aldersgruppen 18 til 35 år. Nesten alle i denne aldersgruppen er født blind og svaksynt eller har ervervet synstapet i løpet av barndommen. Med utgangspunkt i studien vil Audun Brunes fokusere på utfordringer og livshendelser hos personer som har vokst opp med en funksjonsnedsettelse, og hvilken betydning disse faktorene har på deres psykiske helse. Audun Brunes har doktorgrad innen helsevitenskap fra NTNU, og har forsket på helse og livsstil hos personer som er blinde eller svaksynte.

Foredragsholderne fokuserer spesielt på de som har hørsel- og/eller synstap, og viktige temaer vil være behov for tidlig diagnostisering og tilrettelegging, kommunikasjon, ulike former for utenforskap og overgrep.

Last ned presentasjonene til Brunes og Berntsen.

Audun Brunes

Epidemiolog.  Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo

 

Unge lovende- hørselstap i mulighetenes tid

Beate Schie Berntsen, Enhetsleder/psykologspesialist, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, NBHP|Barne- og ungdomsenheten|Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Beate Schie Berntsen

Enhetsleder, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, NBHP (Barne- og ungdomsenheten) Klinikk for psykisk hele og avhengighet

Les mer om NSHP her

 

14.40 Pause

15.00 Debatt/samtale - Utdanningskomitéen møter brukerne

Hvordan kan økt inkludering og tidlig innsats være et virkemiddel mot utenforskap og i verste fall frafall i skolen? Hvordan ser politikerne for seg at framtidens opplæringssystem skal ivareta den psykiske helsen og læringsutbyttet til brukergrupper med særskilte opplæringsbehov? Brukerrepresentanter i Statped stiller spørsmål til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Fra komiteen kommer:

  • Roy Steffensen (FrP) leder av komiteen
  • Torstein T. Solberg (A)
  •  Karin Andersen (SV)
  •  Guri Melby (V)
  • Mathilde Tybring Gjedde (H)

Fra Statpeds brukerråd kommer:

  • Terje Holsen,
  • Frid Svineng,
  • Hans Petter Østreng

Ordstyrer Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund

 

16.00 Pause

16.15 «I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk»

Pär Johansson

leder for Glada Hudik-teatern i Sverige

17.05 Avslutning

Side 1 av 1