Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

12.10 Forskning: Complete-prosjektet - effekt av ulike tiltak

COMPLETE-prosjektet er ein randomisert kontrollert studie som har til hensikt å leggje til rette for auka gjennomføring, trivsel og mindre fråvær i vidaregåande skule gjennom utprøving av to tiltak: Drømmeskolen og Nærværsteam. Begge tiltak har fokus på meir systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og betre kontakten mellom tilsette og elevar i skulen. Innlegget vil presentere prosjektet og førebelse resultat etter 2 år med implementering. Last ned presentasjon.

Karin Antonsen

Nordlandsforskning

Ingebjørg Djupedal

prosjektkoordinator ved HEMIL-senteret, UiB

Side 10 av 17