Se mitt språk

Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til hørselshemmede barn.

Tjenesten bidrar til å bygge ned språkbarrieren i familien og har derfor ikke fokus på barnets funksjonsnedsettelse, men på barnets tospråklige tilhørighet. Opplæringen omfatter også temaer knyttet til døves kultur og historie, kunnskap om bimodal tospråklighet og informasjon om rettigheter og lovverk med mer.

Opplæringen gis til barnet er 16 år med to- til fireukers kurs per år.

Unik tegnspråkopplæring 20 år

For at hørende foreldrene skulle få mulighet til å lære tegnspråk ble opplæringstilbudet «Se mitt språk» etablert for 20 år siden – og det er fortsatt enestestående i verdenssammenheng. 

Målgruppe

  • Foreldre til hørselshemmede barn
  • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer (som ikke skyldes nedsatt hørsel)

Mål

Etter gjennomført kurs skal foreldre kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk. De skal ha fått innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven. De skal gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et hørselshemmet barn.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid som forutsettes gjort

Brukere må avklare dekking av reiseutgifter med kommunen (Statped dekker ikke). Den enkelte må informere arbeidsgiver om planlagt fravær i forbindelse med kursuker. Deltakere på Se Mitt Språk kan ha rett til opplæringspenger fra NAV.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Kurset gjennomføres ved Statped sørøst (Oslo), ved Statped vest (Bergen og Stavanger) og ved Statped midt (Trondheim). Deltakere fra nord deltar på kurstilbudet ved Statped midt. Forelesere på kurset er hovedsakelig Statpeds rådgivere.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Se mitt språk kurset har en varighet på 40 uker à 25 undervisningstimer fordelt over barnets 16 første leveår. Undervisningen følger undervisningsplanen for Se mitt språk, som bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn (Norsk fjernundervisning, 1995).

Kursprogrammet gjennomføres i samarbeid med Signo skole og kompetansesenter og Ål folkehøgskole for døve. Statpeds deltakere tilbys egne uker/ moduler som gjennomføres på Ål som en integrert del av programmet. Undervisningen forutsetter egnede lokaler med moderne AV-utstyr.

Se mitt språk kurset er gratis for foreldrene, og kurs og kost/losji dekkes av Statped. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger.

Kortidsopphold i barnehage ved kursdeltakelse

Last ned brosjyre

Vil du dele ut informasjon om tjenesten?

Last ned brosjyren om Se mitt språk i PDF-format