Kurs for fagpersoner om ervervet hjerneskade

Kurset handler om spesialpedagogiske konsekvenser for opplæring etter ervervet hjerneskade.

Målgruppe

Fylkesmann, PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren og helsesektoren.

Mål

Kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal tilføres nødvendig kunnskap for å bidra til at barn, unge og voksne med EHS får en likeverdig opplæring og opplevelse av mestring i opplæringsforløpet sitt. Dette inkluderer blant annet 

 • bedre identifikasjon av elevgruppen og deres behov
 • styrking av lokal kartleggingskompetanse
 • bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet
 • søke mot at kompetansen får en lokal tverrfaglig og tverretatlig forankring

Hvordan man får tjenesten

Forarbeid som forutsettes gjort

Innhold og form på kurs etter søknad planlegges i samarbeid med innsøkende instans.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Etter avtale med innsøkende instans eller internt i Statped.

 • Kurset utarbeides i samarbeid med lokale instanser, for eksempel PPT og Fylkesmannen (utdanningsdirektøren).
 • Tre samlinger over to dager.
 • Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdrøftinger.
 • Det forutsettes noe arbeid med case og lesing av utlevert litteratur mellom samlingene.
 • Kursene skal arrangeres i alle regioner som samarbeider om kurset.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

 • Hjerne og adferd: Struktur og funksjon, ulike typer hjerneskader og utfall, nevropsykologisk forståelse i et pedagogisk perspektiv.
 • Nevropedagogikk: Pedagogisk nevropsykologi, didaktisk relasjonsmodell, tiltaks- og handlingsplaner (IOP).
 • Sosiale utfordringer: Nettverksintervensjon; teori og metode.
 • Samarbeidsrutiner: Samhandling mellom ulike hjelpere og etater, brukere og pårørende.
 • Fordypningstemaer (avhengig av lokale problemstillinger): For eksempel arbeid med hardt skadde personer, motoriske, sansemessige, perseptuelle eller språklige utfordringer.
 • Case-drøftinger basert på deltakernes erfaringer.