Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

Rådgivning og veiledning formidler pedagogisk fagkunnskap om ervervet hjerneskade for å bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis. Tjenester supplerer innsatsen til pedagogisk-psykologisk tjeneste og forutsetter et godt samarbeid mellom partene.

Tjenestene ser på samspillet mellom vansker etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø.

Målgruppe

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæring som trenger bistand til spesialpedagogisk og tilpasset opplæring for den enkelte med vansker etter ervervet hjerneskade.

Mål

  • Å sikre brukeren tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte
  • Å tilføre fagkunnskap om ervervet hjerneskade som skal bidra til kompetanseheving i kommune og fylkeskommune slik at den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen blir ivaretatt
  • Å fremme barnets kognitive utvikling og dets muligheter til å delta i samhandling faglig og sosialt

Spesifikke målsetninger vil variere med blant annet alder, grad av vansker og type hjerneskade samt miljøfaktorer.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kommunene (PPT) sender søknad til Statped om individ- eller systemrettede tjenester.

Forarbeid som forutsettes gjort

Pedagogisk-psykologisk tjeneste må dokumentere hva som er evaluert, og hva det søkes om i saken. Drøfting av saker på individ- og systemnivå i forkant av søknadsbehandling kan være nyttig.

Tid og sted involvert

Rådgivning/veiledning kan gis til barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er viktig at pedagogisk-psykologisk tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i brukerens tjenestetilbud. Rådgivningen/veiledningen foregår der den er mest egnet. Statped skal ha en flerfaglig tilnærming når det er behov for det. Det betyr at tjenesten kan gis fra flere fagområder i Statped eller i et samarbeid med eksterne fagpersoner (f.eks. fra spesialisthelsetjenesten).

Nærmere beskrivelse av tjenesten

Disse sakene er komplekse og krever en flerfaglig tilnærming i et systemperspektiv. Omfang, varighet og ressursbruk vil være avhengig av kommunens/ fylkeskommunens kompetanse og hvilke vansker brukeren har. Tjenesten gis som regel lokalt, men kan også foregå ved bruk av videokonferanse.