Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

Strakstilbud gis som regel i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, hvor Statped bidrar med spesialpedagogisk rådgivningskompetanse av betydning for utvikling og læring i en tidlig fase etter sykdom/skade.

Målgruppe

Bruker/foreldre og lokale samarbeidspartnere.

Mål

  • Å etablere et tilpasset og koordinert opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen
  • Å raskt komme i kontakt og dialog med målgruppen for å gi informasjon og rådgivning om EHS og mulige pedagogiske konsekvenser og tilrettelegging
  • Å orientere hjelpeapparatet i videre opplæringsløp

Hvordan man får tjenesten

  • Sykehus, helsestasjoner, PPT, skoler og barnehager kan kontakte Statped uten søknad.
  • Brukere/foreldre kan også ta direkte kontakt med Statped.

Ring vårt felles sentralbord på telefon 02196.

Forarbeid som forutsettes gjort

Informert samtykke fra bruker/foreldre må foreligge når andre tar kontakt.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Strakstilbud er en tidsavgrenset tjeneste Statped tilbyr fra melding er mottatt til en eventuell formell søknad om tjenester fra Statped. Den første kontakten skal skje innen to uker etter at Statped har fått melding. Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen.

Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.