Utredning av ervervet hjerneskade

Utredning av brukere foretas av spesialisthelsetjenesten eller av kommunen selv. Statped kan bistå i tolkningen av resultater knyttet til opplæringstiltak. Dersom kommunen mangler kompetanse i å gjennomføre en pedagogisk-psykologisk utredning, kan Statped bistå etter søknad.

En utredning i Statped inneholder kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser ved opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Barn, unge og voksne, PPT, barnehager og skoler.

Mål

Å legge grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid som forutsettes gjort

At alle nødvendige papirer (sakkyndig rapport, tidligere utredninger, epikriser, journalnotater) ligger ved søknaden. Hvis brukeren har en individuell plan (IP), individuell utviklingsplan (IUP) eller en individuell opplæringsplan (IOP) bør disse ligge ved søknaden (jfr. oppdrags- håndtering).

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Utredningen gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis det som best passer brukeren. Kommunen involveres alltid i gjennomføringen av tjenesten, men er ikke alltid fysisk til stede når kartlegging eller observasjoner utføres. Foreldre og pedagogisk personell i barnehage og skole deltar etter behov.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Kartlegging og observasjon gjøres etter standardiserte tester. Kartlegging av læringsmiljøet er inkludert.

Utredning foregår i ulike samarbeidsformer:

  • Av spesialisthelsetjenesten, eksempelvis barn med hjernetumor. I disse tilfellene får Statped tilsendt rapport som vi tolker i et pedagogisk perspektiv.
  • Utredning i samarbeid mellom PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped
  • Utredning i samarbeid mellom PPT og Statped
  • Utredning av Statped
  • Det utarbeides en rapport etter utført tjeneste hvor faglige anbefalinger og konklusjoner sammenstilles. Testresultater, konklusjoner og forslag til tiltak drøftes i et samarbeidsmøte etter utredningen.

Videre oppfølging

Kommunen kan søke om videre veiledning og bistand fra Statped som en del av en samarbeidsavtale. I noen saker gjennomfører PPT/skole/barnehage testene og ber Statped bidra i tolkningen av resultatene. Da har Statped gjerne en veiledende rolle i den videre tiltaksutviklingen rundt brukeren.