Utredning av hørsel

Utredning av brukere med nedsatt hørsel skal i utgangspunktet foretas av kommunen. Kommunen kan søke Statped om bistand dersom den mangler kompetanse for å kunne gjennomføre utredningen.

Utredningen omfatter observasjon og kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser om opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Barn/unge/voksne, PPT og barnehager/ skoler som har et behov for utredning.

Mål

Bistå kommunene i utredning av brukere med nedsatt hørsel.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid som forutsettes gjort

At alle nødvendige papirer (epikriser, audiogram, tidligere utredninger, journalnotat, rapporter) ligger ved søknaden. Hvis brukeren har en individuell plan (IP), individuell utviklingsplan (IUP) eller en individuell opplæringsplan (IOP) bør disse ligge ved søknaden.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Utredninger gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig for brukeren. PPT involveres alltid i gjennomføringen av tjenesten, men er ikke alltid fysisk til stede når kartlegginger eller observasjoner utføres. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Utredninger av barn har ofte et spesielt fokus på barnets kommunikative og språklige utvikling i tillegg til kognitiv, sosial og emosjonell fungering. Dette krever en kombinasjon av hørselsfaglig og språkfaglig kompetanse som man ikke kan forvente at alle kommuner har. Etter utredningen utarbeider Statped en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage.

Videre oppfølging

Kommunen kan søke om videre rådgivning eller andre tjenester fra Statped. Oppfølgingen reguleres vanligvis av en samarbeidsavtale.