Utredning av språk og tale

Utredning av brukere med språk- og talevansker skal i utgangspunktet foretas av kommunen. Kommunen kan søke Statped om bistand dersom den mangler kompetanse for å kunne gjennomføre utredningen.

Utredning omfatter observasjon og kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser knyttet til opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Brukere, foreldre, PPT og barnehager/ skoler som har et behov for utredning.

Mål

Gi et grunnlag for spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging slik at brukeren skal få et tilfredsstillende læringsutbytte.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på samarbeidsavtaler.

Forarbeid som forutsettes gjort

At PPT har utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse. At alle nødvendige papirer (sakkyndig vurdering, pedagogisk rapport, testresultater, medisinske opplysninger, syns- og hørselsutredninger, enkeltvedtak fra kommunen) ligger ved søknaden. Hvis brukeren har en individuell plan (IP), individuell utviklingsplan (IUP) eller en individuell opplæringsplan (IOP), bør disse ligge ved søknaden.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Utredninger gjøres der det er mest hensiktsmessig, lokalt eller ved en av Statpeds lokasjoner. Det er et mål at tjenesten skal settes i gang innen 70 dager etter at vedtak er gjort. Utredningen gjøres i samarbeid med PPT og/eller helsesektoren. Andre fagavdelinger og/ eller fagdisipliner involveres ved behov.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Statped benytter standardiserte tester og utredningsverktøy for å gjennomføre kartlegging og utredning. Resultatet gjennomgås med involverte samarbeidsparter (PPT, bruker, foreldre, skole, barnehage, voksenopplæring). Etter utredningen utarbeider Statped en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage.