Utredning av språk og tale | www.statped.no

Utredning av språk og tale

Kommunen skal selv utrede brukere med språk- og talevansker, men kan søke Statped om bistand dersom den mangler kompetanse for å kunne utrede.

Utredning omfatter observasjon og kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser knyttet til opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Brukere, foreldre, PPT og barnehager/skoler som har et behov for utredning.

Mål

Utredningen skal gi grunnlag for spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging slik at brukeren skal få et tilfredsstillende læringsutbytte.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på samarbeidsavtaler.

Forarbeid som forutsettes gjort

Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

Statped trenger relevante papirer for å vurdere søknaden. Se liste over hvilke vedlegg vi krever.

Gjennomføring

Utredninger gjøres der det er mest hensiktsmessig, enten lokalt der brukeren bor eller ved ett av Statpeds kontorsteder.

Vi har som mål å sette i gang utredning innen 70 dager etter å ha fattet vedtak om tjenesten. Utredningen gjøres i samarbeid med PPT og/eller helsesektoren. Statped involverer andre fagområder ved behov.

Statped benytter standardiserte tester og utredningsverktøy når vi kartlegger og utreder. Resultatet gjennomgås med involverte samarbeidsparter, som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), bruker, foreldre, skole, barnehage, voksenopplæring. Etter utredningen skriver vi en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!