Observasjon av språk i barnehagen

Observasjonsverktøyet TRAS gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år.                                     

Opptil 10-15 % av alle førskolebarn er forsinket i sin språkutvikling og denne type forsinkelser er det som er hyppigst registrert blant førskolebarn.

TRAS er en observasjonsmetode som brukes i 90 % av alle landets kommuner. Tidlig innsats er et nasjonalt mål. Skal vi nå dette målet er det viktig å tidlig bli oppmerksomme på barn som strever med språktilegnelsen, sette inn riktige tiltak slik at vi kan sikre at alle barn får optimale utviklingsmuligheter. TRAS kan bidra til at vi når dette målet.

Målsettingen med TRAS er å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen.

TRAS benyttes aktivt i flere nordiske land, og er oversatt og bearbeidet til svensk, dansk, nord-samisk, grønlandsk, færøysk og er under bearbeiding til islandsk og sør-samisk. Det har også blitt dannet et nordisk TRAS -nettverk, der målet er å dele erfaringer med observasjon av språk på tvers av landegrenser og språk.

Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av en tiltaksperm, fagbok med lydbok og et observasjonsskjema.

TRAS ble utviklet som et resultat av landsomfattende spørreundersøkelse i 2000. Der ble man oppmerksomme på at det var stor mangel på systematiske måter å observere barns språkutvikling på. Samtidig ble det uttrykt et stort behov for et systematisk kartleggingsverktøy til dette bruk. I en oppfølgingsstudie i 2008 kom det fram at TRAS er svært mye brukt i landets barnehager. Det rapporteres også at TRAS bidrar til mer samarbeid innad i barnehagen, gir økt innsikt i betydningen av gode språkferdigheter som grunnlag for senere lese- og skriveferdigheter, sosial og emosjonell utvikling.

TRAS inngår i flere prosjekter der formålet har vært å heve det systematiske arbeidet med språk i barnehagen. Likeledes er TRAS tema i flere masterprosjekter ved universitet og høgskoler.

Hvorfor er det behov for en revidert utgave av TRAS? Forskningen er entydig når det gjelder betydningen av tidlig innsats for å ivareta barns senere utviklingsmuligheter, og vi ønsker derfor å oppdatere TRAS i forhold til ny kunnskap og erfaring. Språkkartlegging i barnehagen er dessuten et høyaktuelt /brennhett tema. En oppdatering handler også om en holdningsmessig bevisstgjøring om betydningen av systematisk observasjon av barns språklige utvikling i daglig samspill.

TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Les Helle Ibsen, faglig rådgiver/koordinator ved Språksenter for barnehagene i Bærum sin anmeldelse av TRAS her.

TILTAK TIL TRAS-permen kommerTRAS-gruppen ved Erna Horn og Jørgen Frost, UiS, UiO, Margaret Klepstad Færevaag, Statped Vest, Unni Espenakk, Bredtvet kompetansesenter, Åse- Kari H. Wagner og Rangar Solheim, UiS.

TRAS kan kjøpes hos Info Vest.

Publisert 02.11.2011
Sist oppdatert: 17.09.2015

Del med andre:

Skriv ut