God læring | www.statped.no

God læring

Elever med sammensatte lærevansker og utviklingshemming representerer et stort mangfold både med tanke på hvilke behov den enkelte elev har, og med tanke på hvilke ressurser skolen må stille opp med. Her følger noen momenter det bør tas hensyn til i tilretteleggingen.

Elever tilhørende denne gruppa representerer et stort mangfold i funksjonsnivå og læringsutfordringer. Det er viktig å jakte på den enkeltes styrker og utviklingsmuligheter og søke å la dette være utgangspunkt for ny læring. Som andre barn lærer disse barna i ulikt tempo og på ulike måter. For eksempel vil mange ha behov for at lærestoffet blir konkretisert, og at man tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringsverden. Dette vil også gavne andre elever.

Disse elevene trenger på grundigere vis enn andre å bli forberedt seg på ting som skal skje i løpet av skoledagen og i skoleuka. Behovet for god forberedelse vedvarer også ut over småskoletrinnene. Mange barn har videre behov for en tydeligere struktur og oversikt over dagene enn det som er vanlig. Ofte vil informasjon styrkes gjennom tilrettelegging for visuell støtte. Visuell støtte kan for eksempel gis ved at elevens timeplan settes opp med symboler.

Disse elevene vil trenge lengre tid på å gjøre ting. Det har ikke bare konsekvenser for undervisningen, men også for hvordan rutineaktiviteter tilrettelegges. Noen vil for eksempel trenge mye lengre tid i garderoben før og etter friminutt, og det vil da være viktig å tenke gjennom hvordan dette kan gjennomføres. Av pedagogiske hensyn kan av og påkledning være en viktig situasjon, fordi det kan læres ferdigheter som er viktige med henblikk på deltagelse og selvstendighet. Samtidig er det en situasjon som kan lede til at eleven mister verdifull tid både i friminutt og time. Lærer må gjøre avveininger knyttet til situasjonen. Er det aktuelt for eleven å gå fra klasserommet fem minutter før friminuttet? Hvordan kan man sikre at de får innpass i leken hvis barnet kommer ut etter at de andre har begynt å leke?

For noen elever tilhørende denne gruppa kan” annerledesdager” (for eksempel turdager, juleforestillinger, kinobesøk osv.) være spesielt utfordrende. På slike dager blir ofte de vante rutinene og strukturen som disse elevene trenger brutt. Dette kan medføre usikkerhet og uro. Det er viktig å forberede elevene i god tid på disse dagene, snakke om hva de kan vente seg, hva de skal, hvor de skal, hvor lenge det varer osv. Noen vil også trenge visuell støtte for eksempel i form av en tematavle som de kan bruke både i forberedelsene, men også gjennomføringen av dagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!