ADHD og inkludering | www.statped.no

ADHD og inkludering

Det er bred faglig enighet om at venner og nettverk er av de viktigste faktorene for å føle at man mestrer livet og klarer å utvikle et godt selvbilde. Mennesker med ADHD utsettes for en stor risiko i så måte.


Noen av kjernesymptomene ved tilstanden fører nettopp til at de ekskluderes og opplever manglende mestring. De kan oppleves som impulsive, slitsomme, uforutsigbare og selvsentrerte. Dersom de ikke får hjelp/støtte til å utvikle bedre strategier, vil mange risikere å ende opp i en posisjon hvor de fortsetter å praktisere forskjellige former for uheldige mestringsstrategier. Angst og depresjon er ofte ledsagende symptomer ved ADHD hos voksne. Det kan tenkes at noe av dette kunne vært unngått dersom vedkommende hadde fått bedre støtte/hjelp/tilrettelegging.

For å motvirke slike utviklingstendenser er det viktig at barnehager og skoler også forsøker å finne de sterke sidene til barna og å legge vekt på deres positive egenskaper. Barn med ADHD har like mange sterke sider som andre barn. Disse kommer ofte i skyggen for et fokus rettet mot de utfordringene de representerer. Kanskje bør pedagogisk personale tenke at for hver utfordring en finner (og forsøker å løse) hos disse barna, så skal en også ha beskrevet en positiv egenskap?

Fortelle til medelever og andre foreldre?

Når man har fått en ADHD-diagnose, melder det seg fort et spørsmål om hva man skal si til andre.

Les mer om hensikten med god informasjon

Om skole-hjem-samarbeid

Mye taler for at det må legges opp til et ekstra tett samarbeid med hjemmet for elever med ADHD. Elevene kan ha omfattende vansker både skolefaglig og sosialt, noe som krever at det er tett samarbeid mellom personene som har ansvar på skolen og hjemme.

Utover det vanlige skole–hjem-samarbeidet er det viktig å legge vekt på følgende punkter:

  • ha hyppigere møter med foreldre til barn med ADHD
  • lag en møteplan
  • lag en mal for hva samtalene skal inneholde
  • ta i bruk digitale verktøy
  • lytt til foreldrene, de kan ha gode innspill til hva som fungerer for eleven

Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Samarbeid er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven § 3.2, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. (Kunnskapsløftet, del II).

Vil du vite mer om ADHD?

Les mer om ADHD på nettsidene til ADHD Norge

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!