AD/HD og inkludering

Det er bred faglig enighet om at venner og nettverk er av de viktigste faktorene for å føle at man mestrer livet og klarer å utvikle et godt selvbilde. Mennesker med AD/HD utsettes for en stor risiko i så måte.


Noen av kjernesymptomene ved tilstanden fører nettopp til at de ekskluderes og opplever manglende mestring. De kan oppleves som impulsive, slitsomme, uforutsigbare og selvsentrerte. Dersom de ikke får hjelp/støtte til å utvikle bedre strategier, vil mange risikere å ende opp i en posisjon hvor de fortsetter å praktisere forskjellige former for uheldige mestringsstrategier. Angst og depresjon er ofte ledsagende symptomer ved AD/HD hos voksne. Det kan tenkes at noe av dette kunne vært unngått dersom vedkommende hadde fått bedre støtte/hjelp/tilrettelegging.

For å motvirke slike utviklingstendenser er det viktig at barnehager og skoler også forsøker å finne de sterke sidene til barna og å legge vekt på deres positive egenskaper. Barn med AD/HD har like mange sterke sider som andre barn. disse kommer ofte i skyggen for et fokus rettet mot de utfordringene de representerer. Kanskje bør pedagogisk personale tenke at for hver utfordring en finner (og forsøker å løse) hos disse barna, så skal en også ha beskrevet en positiv egenskap?

Fortelle til medelever og andre foreldre?

Når man har fått en AD/HD-diagnose, melder det seg fort et spørsmål om hva man skal si til andre.

Om skole-hjem-samarbeid

Mye taler for at det må legges opp til et ekstra tett samarbeid med hjemmet for elever med AD/HD. Elevene kan ha omfattende vansker både skolefaglig og sosialt, noe som krever at det er tett samarbeid mellom personene som har ansvar på skolen og hjemme. Utover det vanlige skole–hjem-samarbeidet er det viktig å legge vekt på følgende punkter:

  • ha hyppigere møter med foreldre til barn med AD/HD
  • lag en møteplan
  • lag en mal for hva samtalene skal inneholde
  • ta i bruk digitale verktøy
  • lytt til foreldrene, de kan ha gode innspill til hva som fungerer for eleven

Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre og foresattes medansvar i skolen. Samarbeid er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven § 3.2, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. (Kunnskapsløftet, del II).