ADHD og tidlig innsats | www.statped.no

ADHD og tidlig innsats

I barnehagen møter personalet fra tid til annen barn med en ADHD-liknende atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Barna kan ofte streve i samhandling med andre barn og voksne, som et resultat av adferden.

Ressurser/tiltak for tidlig innsats

I ressursen «Fokus på tidlig innsats» finner du råd om kartlegging og tiltak  for barn i alderen tre til seks år, som har vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. 

Tidlig innsats for ADHD-liknende adferd handler om å avdekke vansker og fange opp disse barna i en tidlig fase, for å sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.

Kunnskap om ADHD og ADHD-liknende atferd i barnehage

Det er svært sjelden at barn i barnehagealder blir diagnostisert med ADHD. Barn som er aktive, impulsive, nysgjerrige, stiller mange spørsmål og stadig har nytt oppmerksomhetsfokus er helt normalt i denne alderen. Det er en naturlig måte å utforske omgivelsene på og å lære om verden rundt seg. Hos de fleste barna vil atferden endre seg når de modnes og utvikler evnen til selvregulering. Tidspunktet for modning vil variere fra barn til barn. Noen få barn vil imidlertid fortsette å vise så høy grad av urolig og uoppmerksom atferd, sammenlignet med jevnaldrende, at det vil vekke bekymring hos barnehagen og foreldre. De blir i slike tilfeller usikre på hvor langt de kan strekke normalitetsbegrepet for denne atferden. Barnehagen har ofte en magefølelse av at denne atferden tyder på et avvik i utviklingen, men er noe redd for å stigmatisere barnet.

Når et barn over tid viser stor grad av impulsivitet, svært høyt aktivitetsnivå og store oppmerksomhetsvansker, er det nærliggende å tenke at det kan være ADHD. Samtidig kan disse vanskene være et uttrykk for en helt annen problematikk.

Her presenterer vi en forklaringsmodell ved hjelp av et isfjell.

Foto: Isfjell som er synlig både over og under vannoverflaten. Colourbox/Duangsamon.
Forklaringsmodell: Vansker knyttet til ADHD forklares ved hjelp av et isfjell. Foto:Colourbox/Duangsamon.

Uoppmerksomhet, uro og impulsivitet  er tegn som er synlig på vann-overflaten. Tegnene på denne adferden kan ha mange forskjellige årsaker, disse ligger under vannet.

Atferden kan ha flere årsaker 

 • ADHD
 • atferdsvansker
 • språkvansker
 • generelt forsinket utvikling
 • sosio-emosjonelle vansker
 • tilknytningsforstyrrelse
 • relasjonelle utfordringer
 • sanseforstyrrelser
 • motoriske vansker
 • søvnvansker
 • reguleringsvansker

Listen er ikke utømmende.

Personalet må også ha i mente at et kaotisk og uoversiktlig miljø i barnehagen også kan være en miljøfaktor som øker graden av barns urolige og uoppmerksomme atferd. Det er viktig å få kunnskap om årsaker for å kunne forstå vansken og sette i gang riktige hjelpetiltak.

Tidlig identifisering av barn med ADHD-liknende atferd

Det er helseinstanser som stiller ADHD-diagnosen. Barnehagen kan imidlertid gjøre mye for å oppdage vanskene knyttet til ADHD tidlig.

Det er utarbeidet ulike kartleggingsrutiner for hvordan man skal avdekke vansker i barnehagealder. I tillegg til gode daglige observasjoner og vanlige kartlegginger, vil vi anbefale et kartleggingsverktøy for tidlig identifisering som fokuserer på vansker knyttet til ADHD sett opp mot organisering og kontekst i barnehagen.

Kartleggingen omhandler barnets fungering på områdene konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet, aktivitetsnivå, språk og kommunikasjon og sosial kompetanse. Totalskåren vil indikere vanskenes grad, og på den måten bekrefte eller avkrefte personalets bekymring. Det er viktig å presisere at kartleggingen ikke sier noe om hvorfor barnet strever.

Det kan være svært utfordrende for barnehagen å avklare årsakene til et barns urolige og uoppmerksomme atferd på egen hånd.

Ta kontakt med hjelpeinstanser når:

 • Barnet viser urolig, impulsiv og ukonsentrert atferd som er avvikende for alder.
 • Atferden har vært til stede i minst seks måneder.
 • Atferden viser seg både hjemme og i barnehagen.
 • Atferden påvirker barnets utvikling og fungering negativt.
 • Barnets atferd ofte blir oppfattet som utfordrende.
 • Atferden ikke har bedret seg etter at tiltak er prøvd ut.

Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til barn med ADHD og ADHD-liknende atferd

Barn med ADHD får som oftest spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Vi anbefaler å se spesialpedagogiske tiltak i sammenheng med allmennpedagogisk tilrettelegging på avdelingen. En helhetlig tilnærming til tiltaksutvikling vil ivareta hele barnet gjennom hele barnehagedagen.

Denne helheten kan illustreres ved hjelp av en tiltakspyrmaide i tre trinn:

Hvilket omfang av ressurser som trengs, hvordan tiltakene skal organiseres, og om de defineres som allmennpedagogiske eller spesialpedagogiske, vil variere avhengig av barnehagens kvalitet, barnets individuelle forutsetninger og barnets faktiske fungering.

Fundamentet i denne tiltakspyramiden er allmennpedagogisk tilrettelegging. Forskningen viser at sårbare barn blir mer påvirket av miljøfaktorer. Utilstrekkelig barnehagekvalitet vil forsterke deres vansker og hemme utviklingen. God barnehagekvalitet har derimot en kompenserende effekt på sårbare barn. Derfor anbefaler vi å sette inn tiltak som kan øke kvaliteten av den allmennpedagogiske tilretteleggingen i avdelinger som har urolige og uoppmerksomme barn.


Følgende kvalitetsaspekter har størst og direkte betydning for barns utvikling og skal ha primært tiltaksfokus:

 • Relasjonsaspektet: Barn-voksen-relasjon, barn-barn relasjoner, trygghet, omsorg, trivsel.
 • Stimuleringsaspektet: Stimulering, velstrukturerte aktiviteter og erfaringer, innhold og organisering.
 • Deltakelsesaspektet: Deltakelse, medbestemmelse og involvering av barn og familier.

Når allmennpedagogikken på avdelingen er av god kvalitet, kan man nøyere vurdere behov for ytterligere tilrettelegging og tiltak for barn med ADHD. Alle barn med ADHD er like unike som andre barn og vil trenge individuelt tilpassede tiltak.

Gode tiltaksprinsipper som generelt kan ivareta vansker med impulsivitet, uro, oppmerksomhetsvansker og sosiale utfordringer:

 • Etablere og opprettholde trygge relasjoner til barnet.
 • Tett oppfølging og reguleringsstøtte.
 • Ros og hyppige tilbakemeldinger.
 • Fast struktur og forutsigbarhet.
 • Tilrettelegging på tvers av alle barnehagesituasjoner i samarbeid med barnet.
 • Aktiviteter i små grupper.
 • Visualisering og praktiske aktiviteter.
 • Korte økter med klar begynnelse og slutt.
 • Forberede barnet til aktiviteter og ta hensyn til barnets mening.
 • Fremme mestring og støtte utvikling av mestringsstrategier.
 • Bygge på barnets interesser og sterke sider.
 • Samarbeid og samkjøring.

I læringsressursen beskrives mer detaljerte tiltak for barn med uro og konsentrasjonsvansker i hverdagen i barnehagen, som måltid, frilek, garderobe, samlingsstund, tilrettelagte aktiviteter og overganger:

Betydning av tidlig innsats

Tidlig innsats i praksis innebærer at barnehagen har kompetanse for å kunne oppdage urolige og uoppmerksomme barn som trenger ekstra støtte, skape optimale utviklingsbetingelser, styrke laget rundt barnet og være på lag med barnet, og sørge for god overgang fra barnehage til skole. Dette vil ha stor betydning for barnets trivsel, utvikling og mestringskompetanse, og vil forebygge og redusere risiko for negativ utvikling.

Vil du vite mer om ADHD?

Les mer om ADHD på nettsidene til ADHD Norge

Lesetips og nettressurser om ADHD og tidlig innsats

Barnehageguiden, finner du på nettsiden til ADHD Norge. 

R. Tangen, Y. Haugland, K. Larsen, O. R. Hafsmo, (2016). Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen, se våre nettsider. 

Barnehagen: Betydning av kvalitet i barnehagen (2016). Redigert av T. Nordahl og O.Hansen.

M.B. Drugli og R. Lekhal (2018). Livsmestring og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk.

I. Brandtzæg, S.Torsteinson, G. Øiestad (2013). Se barnet innenfra. Gyldendal Akademisk.

M. Godtfredsen (2011). Egenledelse i lek og læring. Cappelen Damm Akademisk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!