ADHD og tilleggsvansker | www.statped.no

ADHD og tilleggsvansker

Elever som er utredet og har fått ADHD-diagnosen har ofte andre vansker i tillegg til de som henger sammen med oppmerksomhet/konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. 

Tilleggsvansker opptrer hos 70 prosent av de som har ADHD.  

Eksempler på vansker som opptrer sammen med ADHD er  

  • lærevansker
  • atferdsvansker 
  • angst
  • depresjon
  • tvang
  • motoriske vansker
  • autismespekterforstyrrelser
  • søvnvansker
  • ticsforstyrrelser/Tourettes syndrom

 Denne listen er ikke uttømmende.  

Sammensatte vansker krever god tilrettelegging 

Særlig når vanskene oppdages tidlig er det grunn til å være oppmerksom på at utfordringene kan være sammensatt, og at de kan være mange ulike underliggende vansker som til sammen forklarer det totale bildetLes mer om ESSENCE-begrepet og tidlig innsats på våre nettsider. Dette kan komme av at den genetiske sårbarheten for ADHD henger tett sammen med sårbarhet for andre typer nevroutviklingsforstyrrelser.  

Noen vansker kan opptre samtidig, andre kan forsterke hverandre eller forveksles med hverandre. Vansker med oppmerksomhet kan f.eks. forsterke allerede tilstedeværende fagvansker. Et eksempel på at vansker kan forveksles med hverandre er når et barn som er engstelig og plaget av bekymringer fremstår som ukonsentrert.  

På den annen side kan også ADHD-problematikk uten tilstrekkelig tilrettelegging og hjelp medføre følgevansker. Dette kan for eksempel vise seg om undervisningen legges opp på en måte som gir gjentatte opplevelser av manglende støtte og mestring. Elever vil da kunne utvikle for eksempel faglige vansker, sosiale vansker og atferdsvansker. 

Poenget med å være oppmerksom og se etter flere forklaringer på det totale vanskebildet er at elever vil ha behov for tilrettelegging med tanke på alle typene vanskene de har. Hvis en elev har språkvansker og ADHD vil eleven trenge opplæring som er tilpasset elever med språkvansker og tilpasset elever med ADHD, for eksempel systematisk begrepslæring og korte oppgaver med mye visuell støtte, der tilbakemelding gis raskt. 

Helhetlig oppfølging gir mestring 

Hvis vi tar alle utfordringene til et barn i betraktning, vil vi i større grad kunne skape et utviklingsfremmende miljø rundt barnet – der barnet får hjelp og støtte når dette er nødvendig, og kan skånes for oppgaver som man ikke kan forvente at barnet kan mestre.   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!