Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

ADHD og laget rundt eleven

Å bygge et godt lag rundt barn og elever med ADHD er viktig for å gi god hjelp og tilrettelegging i barnehage og skolehverdag.

Når vanskebildet er sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige tjenester. Dette kan være instanser som PPT, helsestasjon eller BUP. Når flere instanser er involvert i laget rundt, kreves det god koordinering og samhandling partene imellom. Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn og elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø.

Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog eller andre som eleven har god relasjon til.

Foreldresamarbeid. Godt samarbeid mellom skole og hjem er avgjørende for å kunne lage et godt læringsmiljø for eleven. Foreldre er en viktig ressurs og de som kjenner eleven best. Det er viktig å jobbe for et godt samarbeid helt fra starten av. Opparbeidelse av et samarbeid basert på respekt og tillit kan være forebyggende for konflikter i eventuelle krevende situasjoner senere.

Foreldrene til barn med spesielle behov rapporterer ofte om at det er alle instansene og samarbeidet med disse som sliten dem ut. Det er derfor viktig at laget rundt barnet tar et felles ansvar med å følge opp arbeidsoppgaver man blir enige om, og støtte foreldrene i samarbeidet for å gi dem oversikt.

Mange elever med ADHD trenger vedvarende og omfattende oppfølging over tid av ulike instanser. Disse elevene er avhengig av foreldre som har overskudd og kapasitet til å følge opp over tid. Den profesjonelle part (barnehage/skole, PPT, BUP, Statped og andre) må sørge for å ivareta foreldrene på en god måte.

Læreren/skolen må ta ansvar for å etablere samarbeidet. Når foreldre opplever å bli involvert og tatt på alvor, er det enklere å dele informasjon og ta en aktiv rolle i samarbeidet. Foreldre sitter på viktig informasjon og erfaring om barnets/elevens behov, som er avgjørende når skolen skal tilrettelegge. Barnet/eleven bør også være delaktig i samarbeidet, da det er lovpålagt at deres stemme skal bli hørt.

Arbeidet med elever med ADHD kan føre til behov for hyppige møter. I laget rundt barnet/eleven er det viktig å etablere felles ansvar, tydelig ansvarsfordeling og lage konkrete planer for hvem som gjør hva. Videre er det viktig å holde fokus på faktorer som kan gjøres noe med. Oppmerksomheten bør rettes mot hva eleven kan, når er det hen mestrer og hvilke type støtte og tilrettelegging trenger hen for å mestre.

Et godt samarbeid handler om å spille hverandre gode, til barnets/elevens beste.

Side 10 av 12