Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Hva er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en nevroutviklingsforstyrrelse. Den kalles også Hyperkinetisk forstyrrelse, og forekommer både hos barn, unge og voksne. For de fleste er det nødvendig med tilrettelegging i barnehage og skole for å sikre en god utvikling.

Symptomer

Symptomene på ADHD er økt uro, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.

ADHD kan presentere seg i tre ulike typer:

 • Hovedsakelig uoppmerksom type
 • Hovedsakelig hyperaktiv type
 • Både hyperaktiv og uoppmerksom type

ADHD omtales som en tilstand og ikke en sykdom.

Omfang

Ca. 3-5% av alle barn i Norge under 18 år har en ADHD-diagnose. På verdensbasis estimeres tallet til å være 7%. Det er 3-4 ganger så mange gutter som diagnostiseres. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er færre jenter som har ADHD, men forskning tyder på at det kan være vanskeligere å fange opp jentene. De har ofte en annen uttrykksform enn guttene, bestående av større grad av oppmerksomhetsvansker, og mindre grad av hyperaktivitet og impulsivitet. Jentene ender derfor ofte opp med ADHD hovedsakelig uoppmerksom type. Underdiagnostiseringen av jentene kan lett føre til at de ikke får den tilretteleggingen de har rett på og behov for i barnehage og skole.

Samtidige tilstander – komorbiditet ved ADHD

ADHD opptrer sjelden alene. Det er vanlig med samtidige tilstander/diagnoser, som språkvansker, Tourettes syndrom og autisme. I tillegg har mange med ADHD ulike lærevansker, eksempelvis lese-, skrive og matematikkvansker. Flere utvikler også angst og depresjon, og mange opplever det vanskelig å tilpasse seg ulike forventninger og krav. Som en følge av de komplekse og sammensatte utfordringene, vil mange barn og unge tidlig utvikle et høyt stressnivå.

Tidlig gjenkjenning, kartlegging og god tilrettelegging har stor betydning for å kunne sikre et godt opplæringstilbud og forebygge følgevansker.

Fellesnevnere ved nevroutviklingsforstyrrelser

Fellesnevnere ved nevroutviklingsforstyrrelser er:

 • Flere typer vansker til stede samtidig
 • Svake/dårligere eksekutive funksjoner
 • Lavere sosiale ferdigheter
 • Sensoriske overfølsomhet/underfølsomhet
 • Indre og/eller ytre uro
 • Større grad av rigiditet
 • Blir fort stresset
 • Vansker med søvn og matinntak

Eksekutive funksjoner

Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike kognitive funksjoner/prosesser som er nødvendige for målrettet atferd og tilpasning til endringer og krav fra omgivelsene. De påvirkes av personens følelsestilstand, påvirkes av stress, er avhengig av erfaring og læring, og av hjernens modning.

Eksekutive funksjoner omfatter bl.a. evnen til å:

 • Styre oppmerksomhet
 • Planlegge og gjennomføre oppgaver
 • Forutse konsekvenser
 • Regulere adferd og følelsesuttrykk
 • Løse problemer
 • Prosesseringstempo
 • Arbeidsminne, dvs. evnen til å
  • ta inn informasjon
  • fastholde informasjonen over kort tid
  • bearbeide informasjonen for direkte bruk eller lagring

De eksekutive vanskene kan betegnes som kjernevanskene innenfor ADHD. Som nevnt ovenfor kan de observeres på ulike måter. Hos noen barn og elever vil f.eks. problemer med konsentrasjon være mer fremtredende, hos andre vil vansker med impulsivitet i større grad kjennetegne barnets atferd. Et resultat av eksekutive vansker kan være at hverdagen i barnehagen og skolen oppleves som uforutsigbar og overveldende. Et viktig tiltak for å minske denne opplevelsen, vil være å skape en barnehage- og skolehverdag som oppleves som trygg, strukturert og forutsigbar. For å oppnå dette, trengs det gode og trygge relasjoner til voksne, samt en opplevelse av oversikt og struktur. For mer informasjon om relasjoner, se her.

Side 2 av 12

Struktur og forutsigbarhet

For mer informasjon om hvordan lage en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole se her.