Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Sameksisterende vansker og ESSENCE

ADHD opptrer sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations, og ble lansert av Christopher Gilberg, en svensk professor og psykiater.

ESSENCE er et paraplybegrep som omhandler vansker hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, som regel har vansker innenfor flere områder. Bekymringen kan være sentrert om en eller flere av følgende områder:

 • allmenn utvikling
 • motorikk
 • språk og kommunikasjon
 • sosial interaksjon/kontakt
 • aktivitet og impulsivitet
 • uoppmerksomhet/konsentrasjon
 • atferd
 • humør
 • søvn
 • matinntak
 • sensoriske reaksjoner (overfølsomhet/underfølsomhet)

Noen type vansker kan være mer fremtredende i visse faser i barnets liv enn andre. Språkvansker ved to og et halvt års alder kan for eksempel være kjennetegn på en mer sammensatt problematikk. Barn som ved to og et halvt år tilfredsstiller kriteriene for DLD (Developmental Language Disorder/utviklingsmessige språkvansker), vil senere også kunne tilfredsstille kriteriene for f.eks. en ADHD- eller autismespekter-diagnose. På denne måten kan man hos mange barn se at språkvanskene opptrer sammen med andre vansker.

ESSENCE-perspektivet innebærer at man bør forvente at tidlig avdekkede sammensatte vansker overlapper hverandre. Det er derfor viktig med en bred kartlegging og en helhetlig tilnærming i tilrettelegging og tilpasning.

Et barn som har både ADHD, språkvansker samt vansker knyttet til sensoriske reaksjoner trenge forståelse og tiltak for alle disse utfordringene. Det er graden av vanskene som avgjør om de tilfredsstiller kriteriene til en diagnose, men uavhengig av dette må vanskene tilrettelegges for. Å identifisere hva barnet selv opplever som stressende og krevende i barnehage/skolehverdagen, har stor betydning for tilnærmingen til tilrettelegging og tiltak.

En helhetlig forståelse og inngang til kartlegging og tilrettelegging medfører at barn og unge som viser ulike vansker tidligst mulig får hjelp og støtte knyttet til alle vanskeområdene.

For mer informasjon om ESSENCE.

Side 4 av 12