Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Sensorisk annerledeshet

Elever med ADHD kan ha en annerledes sanseopplevelse enn andre, og tolke lyd, lys, smak, lukt og berøring på en sterkere eller svakere måte. Det å være i et klasserom for en elev med ADHD og sensorisk annerledeshet kan være krevende dersom det ikke tilrettelegges.

Overbelastning og stress

Elever med sensoriske annerledeshet kan være hypersensitive (overfølsomme) eller hyposensitive (underfølsomme) for sanseinntrykk som lys, lyd, smak, luk, berøring, smerte, kulde og varme.

Å være sensitiv på flere områder gjør at mange sanseinntrykk samtidig kan oppleves ekstra sterkt. I et klasserom kan det bli vanskelig å skille viktig fra uviktig informasjon - det læreren sier kan bli vanskelig å skille fra andre sanseinntrykk i klasserommet. Sensorisk annerledeshet kan være en av mange faktorer som gjør at elever blir svært slitne av å være på skolen, og det kan for noen oppleves uutholdelig å være i klasserommet når det ikke er tilrettelagt. Elevens dagsform kan variere, og hen kan reagere ulikt på de ulike inntrykkene ut fra dagsform. Det er vanlig at jo mer stress eleven opplever, jo mer overfølsom blir hen for sensoriske inntrykk.

Sensorisk annerledeshet kan føre til stor slitasje for eleven, og det kan føre til vansker med sosial deltakelse og læring dersom vanskene ikke kartlegges og tilrettelegges for.

Kartlegging av sensorisk annerledeshet

Elever med sensorisk annerledeshet vet ofte ikke at deres sanseopplevelser skiller seg fra andres, og vil som regel ikke kunne sette ord på sine opplevelser uten at dette tas opp med dem. De må få hjelp til å forstå at deres sanseopplevelser kan være annerledes enn andres, og få kjenne etter hvordan de sanser og opplever. De vil ofte trenge å få direkte spørsmål inn mot hva som oppleves ubehagelig, vondt, for sterkt, for høyt osv.

For omgivelsene kan det være vanskelig å tolke elevens signaler og atferd dersom fenomenet med sensorisk annerledeshet ikke er kjent. Det er viktig å vite at sensoriske utfordringer er reelle vansker, og at enkelte sanseinntrykk kan oppleves som smertefulle eller uoverkommelige. Elever med ADHD bør alltid kartlegges mht. hvordan de opplever sensoriske inntrykk i klasserommet.

Side 5 av 12

Mer om kartlegging rundt sensoriske kan leses på temasider om Skolefravær.