Hvem kan hjelpe?

Her finner du en kort oversikt over de aktuelle instanser som kan bidra med hjelpemidler og andre tjenester for personer med behov for ASK.

Innhold

Oversikt over hjelpeapparatet

Kart over tjenester på ASK området, info blir oppsummert i tekst i veilederen

Illustrasjonen over viser hvordan sektorene er organisert. Ofte vil personer med behov for ASK ha behov for støtte fra fagpersoner fra flere sektorer, og fra flere nivå, gjerne samtidig. Dette kan oppleves som uklart. I denne veilederen er målet å gi en oversikt over hvor du kan søke hjelp og hvem som gjør hva.

Kommunale tjenester

Ulike instanser på kommunalt nivå kan være aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for personer med behov for ASK. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med. Omfanget av, og innholdet i tjenestene vil variere ut fra utfordringene som personen har.

Kommunal helsetjeneste

Helsestasjonen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området.

Fastlege

Fastlegen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.

Kommunal fysioterapi

Alle kommuner skal ha en kommunal fysioterapitjeneste. De er ofte samarbeidspart når man skal vurdere personens motoriske forutsetninger for å betjene en kommunikasjonsløsning.

Kommunal ergoterapi

 Fra 2020 blir ergoterapi en lovpålagt tjeneste i alle kommuner. Ergoterapeuter kartlegger og vurderer personens forutsetninger og muligheter for å utføre og delta i dagliglivets aktiviteter. Kognisjon, syn/hørsel, motorikk, personlige interesser og ressurser rundt den enkelte er viktige forutsetninger for å mestre og delta. Kommunal ergoterapeut bistår og samarbeider om valg av kommunikasjonsmetode, betjenings- og kommunikasjonsløsning. Er ofte kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral om søknad og tilpassing/bruk av hjelpemidlet.

Rehabilitering i kommunen

Ved en ervervet skade kan det være behov for kognitiv og/eller fysisk rehabilitering, for å kunne oppnå best mulig funksjonsene, også knyttet til kommunikasjon.

Barnehage, skole og voksenopplæring

Både barnehage og skole/voksenopplæring har ansvaret for å gi barnet/eleven opplæring i bruk av sin kommunikasjonsform. Dersom barnehagen eller skolen/voksenopplæringen ikke har kompetanse på ASK, må de søke støtte fra PP-tjenesten i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner og fylkeskommuner har en PP-tjeneste. De gjennomfører kartlegging og utredning, og utarbeider sakkyndig vurdering, og hjelper barnehagen, skolen og voksenopplæringen med å tilrettelegge det pedagogiske opplegget.

Regionalt og statlig hjelpeapparat

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere. NAV hjelpemiddelsentral sine tjenester er tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK. I tillegg til å tildele hjelpemidler, bistår NAV Hjelpemiddelsentral kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjons(hjelpe)midlene.

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten er en del av sykehussystemet i Norge, og er organisert regionalt. Alle fylker i landet har minst ett sykehus som har en habiliteringstjeneste. Habiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og voksne som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser. Mange har behov for ASK, og habiliteringstjenesten kan bistå med veiledning til kommuner på dette området.

Statped

Statped er en statlig etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Statped skal støtte PP-tjenesten på definerte fagområder, når de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Mange kommuner og fylkeskommuner mangler kompetanse på ASK, og da kan PPT søke om bistand fra Statped for å øke kompetansen kommunalt og fylkeskommunalt.

Side 1 av 1