Hvem kan hjelpe?

Regionalt og statlig hjelpeapparat

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere. NAV hjelpemiddelsentral sine tjenester er tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK. I tillegg til å tildele hjelpemidler, bistår NAV Hjelpemiddelsentral kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjons(hjelpe)midlene.

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten er en del av sykehussystemet i Norge, og er organisert regionalt. Alle fylker i landet har minst ett sykehus som har en habiliteringstjeneste. Habiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten yter tjenester til barn og voksne som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser. Mange har behov for ASK, og habiliteringstjenesten kan bistå med veiledning til kommuner på dette området.

Statped

Statped er en statlig etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Statped skal støtte PP-tjenesten på definerte fagområder, når de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Mange kommuner og fylkeskommuner mangler kompetanse på ASK, og da kan PPT søke om bistand fra Statped for å øke kompetansen kommunalt og fylkeskommunalt.

Side 4 av 4