Hvem kan hjelpe?

Kommunale tjenester

Ulike instanser på kommunalt nivå kan være aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for personer med behov for ASK. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med. Omfanget av, og innholdet i tjenestene vil variere ut fra utfordringene som personen har.

Kommunal helsetjeneste

Helsestasjonen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området.

Fastlege

Fastlegen kan bidra med kartlegging og grunnleggende undersøkelser på det medisinske området, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.

Kommunal fysioterapi

Alle kommuner skal ha en kommunal fysioterapitjeneste. De er ofte samarbeidspart når man skal vurdere personens motoriske forutsetninger for å betjene en kommunikasjonsløsning.

Kommunal ergoterapi

 Fra 2020 blir ergoterapi en lovpålagt tjeneste i alle kommuner. Ergoterapeuter kartlegger og vurderer personens forutsetninger og muligheter for å utføre og delta i dagliglivets aktiviteter. Kognisjon, syn/hørsel, motorikk, personlige interesser og ressurser rundt den enkelte er viktige forutsetninger for å mestre og delta. Kommunal ergoterapeut bistår og samarbeider om valg av kommunikasjonsmetode, betjenings- og kommunikasjonsløsning. Er ofte kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral om søknad og tilpassing/bruk av hjelpemidlet.

Rehabilitering i kommunen

Ved en ervervet skade kan det være behov for kognitiv og/eller fysisk rehabilitering, for å kunne oppnå best mulig funksjonsene, også knyttet til kommunikasjon.

Barnehage, skole og voksenopplæring

Både barnehage og skole/voksenopplæring har ansvaret for å gi barnet/eleven opplæring i bruk av sin kommunikasjonsform. Dersom barnehagen eller skolen/voksenopplæringen ikke har kompetanse på ASK, må de søke støtte fra PP-tjenesten i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner og fylkeskommuner har en PP-tjeneste. De gjennomfører kartlegging og utredning, og utarbeider sakkyndig vurdering, og hjelper barnehagen, skolen og voksenopplæringen med å tilrettelegge det pedagogiske opplegget.

Side 3 av 4