Kartlegging og utredning

Det er nødvendig med en bred tverrfaglig utredning før man kan velge en kommunikasjonsløsning. Før man går i gang med kartleggingen bør man avklare hva utredningen skal gi svar på.

Grunnutredningen foregår vanligvis i kommunen med bistand fra habiliteringstjeneste eller sykehus. Noen ganger bidrar også Statped med utredningsarbeid, i saker hvor det er bedt om bistand fra kommunen.

Innhold

Kommunale oppgaver

Grunnutredningen er i hovedsak et kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er fastlege, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med i en utredning.

En utredning kan starte allerede i løpet av et barns første leveår. Den kan også komme i gang på et seinere tidspunkt. Den første utredningen vil vanligvis starte i kommunal regi eller gjennom helse hvor barneklinikk, ortoped eller barnehabilitering starter opp en utredning.

 Det vil ofte være naturlig at kommunen bidrar på følgende områder:

 • Helse/ somatisk: Fastlege/ helsesykepleier bidrar ofte med de grunnleggende undersøkelsene på det medisinske området.
 • Motorikk: Når man skal velge en kommunikasjonsløsning er det viktig å vurdere hvordan personen selv kan betjene denne. De første vurderingene av personens motorikk gjøres vanligvis av kommunal fysioterapeut.Ergo- og fysioterapeuter vurderer valg av betjeningsmåter. Eksempler på betjeningsmåter er touch, øyestyring, hodemus, skanning og bryterstyring.  
 • Språk – og kommunikasjonsferdigheter: Kartlegging av språk og kommunikasjon gjennomføres ofte av ansatte i barnehage og skole, logopeder eller ansatte i PPT så langt det lar seg gjøre.
 • Forståelse (kognisjon): Undersøkelse av evnenivå og generell forståelse krever spesiell sertifisering og gjennomføres av fagpersoner med formell test -og utredningskompetanse. Psykologer eller pedagoger i PPT kan bistå med dette.
 • Miljømessige forhold: Kommunikasjon foregår i samspill med andre, og forhold utenfor individet vil derfor ha avgjørende betydning når en av partene har kommunikasjonsvansker. Dette kommer best frem i en kombinasjon av observasjon og drøfting med nærpersoner/pedagoger/andre. PPT vil kunne vurdere miljømessige forhold rundt personen som en del av grunnutredningen, eventuelt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten eller Statped.

Hva bør kartlegges og utredes?

Grunnutredning

Utredning som kan bidra til valg av egnet kommunikasjonsløsning må belyses fra flere områder. De viktigste områdene å undersøke er:

 • Helsetilstander og somatikk
 • Sanser
 • Motorikk (inkludert posisjonering og bevegelse)
 • Språk – og kommunikasjonsferdigheter
 • Forståelse (kognisjon)
 • Miljømessige forhold og kompetanse i omgivelsene

ASK-utredning

For å finne ut hva som vil være egnet kommunikasjonsmiddel, er det nødvendig å gjennomføre en ASK-utredning. Denne foregår gjerne over litt tid. Det er vanlig at utprøving av aktuelle tiltak og hjelpemidler foregår parallelt med grunnutredningen.

I en ASK-utredning vil følgende inngå:

 • Valg av uttrykksform (grafiske tegn, håndtegn, taktile tegn)
 • Valg av aktuelt symbolsystem (piktogram, ikoniske symboler, bliss eller skrift)
 • Vurdering av kompleksitet i løsningen (hvor stort ordforråd/ hvor mange symboler)
 • Betjening (hvordan kan personen betjene hjelpemidlet sitt)
 • Valg av aktuelt hjelpemiddel (hvilket hjelpemiddel er egnet til denne personen)
 • ASK i bruk (hvilken kompetanse finnes)

NAV hjelpemiddelsentral

NAV hjelpemidelsentral kartlegger ikke selv, men støtter seg til kartlegginger som er gjort av andre, for eksempel av habiliteringstjenesten eller Statped.

NAV hjelpemiddelsentral har som rutine å etterspørre kartlegging på syn, hørsel, kognisjon, språkforståelse, symbolforståelse og betjening. Rullestolbrukere bør ha vært i kontakt med fysioterapeut eller ergoterapeut for å få vurdert posisjonering.

Habiliteringstjeneste

Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i kartlegging og utredning av personer med behov for ASK. Personen må være henvist til habiliteringstjeneste for å kunne motta tjenester. Her er ulike områder som habiliteringstjeneste kan bidra med, i arbeid med utredning. Merk at det i mange tilfeller er nødvendig med et samarbeid med instanser på kommunalt nivå.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for de sakene som er komplekse å utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten.

Grunnutredning

 • Helse/ somatisk: Leger og sykepleiere gjennomfører utredninger på det medisinske området. Den medisinske utredningen vil være en vesentlig del av grunnutredningen når barn ikke utvikler språklige ferdigheter som forventet.
 • Sanseinntrykk: Utredningen av hvordan personer oppfatter- og forstår egne sanseinntrykk er ofte en del av den medisinske utredningen. Når personer ikke utvikler talespråk vil det alltid være nødvendig å undersøke hørselen, og dette gjøres ofte i regi av spesialisthelsetjenesten. Synet er viktig for å oppfatte og tolke det vi ser. I spesialisthelsetjenesten undersøker en øyelege eller optiker hvordan øyet fungerer.
 • Motorikk: Vurderinger kan gjennomføres av fysioterapeut i habiliteringen.
 • Språk – og kommunikasjonsferdigheter: I habiliteringstjenesten vil ofte utredning av språk- og kommunikasjonsferdigheter være en del av en helhetlig utredning.
 • Forståelse (kognisjon): Undersøkelse av kognisjon og generell forståelse krever spesiell sertifisering, og gjennomføres av fagpersoner med formell test -og utredningskompetanse. Dette har habiliteringstjenesten kompetanse på.
 • Miljømessige forhold: Å vurdere en person i en grunnutredning vil innebære en vurdering av omgivelsene rundt personen. Habiliteringstjenesten kan vurdere miljømessige forhold rundt personen, som en del av grunnutredningen.

Spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra med råd og veiledning knyttet til en ASK-utredning.

Statped

 • Statped kan bistå inn i kartlegging av barn og elever som har behov for ASK.
 • I Statped finnes det kompetanse på bruk av ulike kartleggingsmateriell og tester som kan være relevante.
 • Fordi Statped skal være en støtte til PP-tjenesten der hvor det mangler kompetanse, vil det variere mellom kommune/fylkeskommune hva det er behov for.
 • Aktuelle områder for Statped å bistå inn i kartlegging og utredning, er språk/kommunikasjon, syn, forståelse (kognisjon) og miljømessige faktorer.

Side 1 av 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!