Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og inkludering i skolen

Inkludering innebærer å øke felleskapet ved at alle elever tilhører en klasse eller gruppe. Kommunikasjon og dialog er viktig for å oppnå inkludering, og er sentralt i læringsprosessen. Dette gjelder også for elever som av ulike årsaker ikke er i stand til å kommunisere ved bruk av tale, og som bruker alternative eller supplerende kommunikasjonsformer. Læring skjer gjennom interaksjon med andre mennesker. 

Personalet rundt eleven bør ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter, og tilrettelegge for å skape gode kommunikasjonssituasjoner som gjør at eleven kan delta aktivt i felleskapet faglig og sosialt.

Kommunikasjonspartnerne skal fungere som språklig og kommunikativ modell og støtte, ved selv å benytte elevens kommunikasjonsform og veilede resten av personalet på hvordan en kommuniserer på best mulig måte. Dette krever at det blir satt av tid og ressurser til et tett samarbeid. Det er skoleleders ansvar at omgivelsene så godt som mulig støtter opp om elevens kommunikasjon. Det er avgjørende at personalet på skolen legger til rette for kommunikasjon, og fungerer som gode kommunikasjonspartnere slik at elever med behov for ASK har et tilpasset og inkluderende skoletilbud

For å skape et inkluderende sosialt felleskap med medelever, er det nødvendig at medelever forstår bruken og får opplæring i den alternative kommunikasjonsformen til elever med behov for ASK. Skolen bør legge til rette for at medelever får nødvendig opplæring og mulighet til å øve seg i å bruke elevens alternative kommunikasjonsform.

Et godt tilrettelagt fysisk miljø er en av flere forutsetninger som bidrar til økt inkludering. For å etablere vennskap og delta på faglige og sosiale møteplasser med medelever, er det avgjørende at det fysiske miljøet ikke virker begrensende for å delta sammen med de andre elevene.

Les mer om ASK på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Bruk av teknologi kan være en et godt verktøy for å lykkes med inkludering. I en eksempelvideo om Brage fra Askøy, ser vi at bruken av teknologi, gjennom den øyestyrte talemaskinen hans (Tobii Dynavox), har vært en svært viktig faktor for vellykket inkludering. Den kom tidlig på plass, og han fikk sin egen stemme.