Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon?

Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Anne-Merete Kleppenes ser gjennom ei ASK-samtalebok
Anne-Merete Kleppenes ser gjennom ei ASK-samtalebok

Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Selv om eleven mangler funksjonell tale, betyr det ikke at språkforståelsen er rammet.

ASK er et fagfelt som rommer kunnskap om hva som skal til for at personer med behov for ASK kan kommunisere best mulig. Fagfeltet er sammensatt og tverrfaglig. Som eksempel på kunnskaps-, kompetanseog ferdighetsområder innenfor ASK-feltet kan man si at fagpersonene bør kunne tilrettelegge et godt språkmiljø, ha kunnskap om kartlegging og hvordan gi opplæring i ASK og med ASK.

Store variasjoner

Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen ekspressiv tale. Det er store variasjoner med hensyn til mental og språklig utvikling. Fra personer som har liten eller ingen forståelse for talespråk til de som har en språklig kompetanse på linje med jevnaldrende. Dette betyr at de alterna tive uttrykksformene vil ha ulik funksjon for den enkelte. Noen er avhengig av ASK både for å forstå og for å kunne uttrykke seg, mens for andre vil ASK primært ha betydning som en alternativ uttrykksform. Det vil også være store variasjoner når det gjelder forutsetninger for læring.

Kommunikativ autonomi betyr å bestemme hva man selv vil si. Kommunikativ autonomi er ikke det samme som å være selvstendig. Noen trenger hjelp av en annen person for å få uttrykt sine meninger og tanker. Ved hjelp og støtte av personer som har kompetanse på å tolke tegn og bruke kommunikasjonsløsninger for å snakke sammen, kan også elever som ikke er selvhjulpne likevel få uttrykke egne tanker og meninger. De kan ta del i samtaler som er verdifulle for dem og andre.

Alternative kommunikasjonsformer

Avhengig av den enkeltes behov skal de alternative kommunikasjonsformene fungere kompenserende, erstattende eller støttende for det manglende talespråket. ASK er personens stemme.

Oliver er en multimodal ASK-bruker som gjør seg nytte av både hjulpet (teknologi og grafiske symboler) og ikke-hjulpet kommunikasjon (formelle tegn, gester og kroppsspråk). Her er han i lek med en kompis og pedagogen Margreth Austestad.

Partnerfortolket kommunikasjon er en holdning og en strategi som er viktig for å skape gode samspill og gode utviklingsmuligheter for personer på et førspråklig utviklingstrinn. Det er en samspillsform som i stor grad er kroppslig basert, knyttet til bevegelse og berøring. I samspillet må kommunikasjonspartneren bestrebe seg på å fange opp elevens signaler, gjøre en fortolkning av den mulige meningen bak og gi eleven et tilpasset svar. Den som er sammen med eleven, må utvise stor sensitivitet og ha et blikk for hva eleven forteller gjennom sine handlinger, reaksjoner og væremåter.

Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsformer der den som kommuniserer, lager språkuttrykkene selv. Det å kunne produsere uttrykkene selv, gjør språket lett tilgjengelig.

  • Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kaller vi Norsk med tegnstøtte (NMT).
  • Taktil kommunikasjon knyttes til bruk av berøringssansen og handler om å kommunisere gjennom berøring. Dette kan være aktuelt for elever med kombinerte synsog hørselstap.
  • Haptisk kommunikasjon handler om at andre berører personen og brukes ofte som støttefunksjon. Det er et taktilt tegneller berøringssystem hvor man benytter rygg, skulder, overarm, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Bruk av haptisk informasjon er ikke en egen kommunikasjonsform, men tilleggsopplysninger som gis taktilt samtidig med annen type kommunikasjon: tale, tegnspråk, konkreter eller liknende.

Hjulpet kommunikasjon vil si at ASK-brukeren er avhengig av et kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjonsmiddelet kan være en peketavle eller en grafisk kommunikasjonsbok, talemaskin eller materielle symboler. Et eksempel er bliss, som er et grafisk symbolspråk.

Et kommunikasjonsmiddel er en gjenstand som inneholder et ordforråd og som kan brukes av ASK-brukere for å uttrykke seg eller for å støtte tale. Vi skiller mellom kommunikasjonsmidler med og uten stemme. Skal et kommunikasjonsmiddel være funksjonelt, må det være individuelt tilpasset og alltid tilgjengelig for ASK-brukeren.

Mange ASK-brukere vil ha behov for å kunne bruke ulike kommunikasjonsmidler alt etter hva som er mest effektivt eller mulig i ulike situasjoner. Det som fungerer sittende, vil ikke alltid fungere når man står. Kommunikasjonsmidler som fungerer på en arena, for eksempel i klasserommet, vil ikke nødvendigvis fungere i bassenget.

  • Papirbaserte kommunikasjonsmidler er grafiske symboler og skrift trykket på ulike typer papir. Når en snakker sammen, peker kommunikasjonspartnerne på eller viser de grafiske symbolene eller skriften samtidig som en setter ord på det de peker på. Ortografisk skrift og grafiske symboler brukes og organiseres på forskjellige måter. De vanligste måtene å organisere grafiske symbol på, er som enkle symboler, tematavler, samtaleplansjer eller som kommunikasjonsbøker.
  • Talebokser er eksempel på et enkelt kommunikasjonsutstyr med stemme. Det kan leses inn ett eller noen få utsagn, men de må tas bort når noe nytt skal legges til.
  • Talemaskiner er enkelt sagt datamaskiner som kan snakke. De kommer i mange fasonger og med ulike tilpasninger. Ved bruk av talemaskin får eleven en stemme.

Et kommunikasjonsmiddel må inneholde et ordforråd (i form av grafiske og/eller materielle symboler) som er tilpasset ASK-brukerens språklige og kognitive nivå, samtidig som det fremmer språklig utvikling og læring.

ASK-veileder

– barnehagen og skolen

ASK på udir.no