Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Hvem kartlegger hva?

Kommunen

Grunnutredningen er i hovedsak et kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med foresatte, barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er fastlege, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped. Kompetansen i kommunens hjelpeapparat vil være avgjørende for hva kommunen kan bidra med i en utredning.

En utredning kan starte allerede i løpet av et barns første leveår. Den kan også komme i gang på et senere tidspunkt. Den første utredningen vil vanligvis starte i kommunal regi eller det kan være barneklinikk, ortoped eller barnehabilitering som starter opp en utredning.

Habiliteringstjenesten

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for de sakene som er komplekse å utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten kan ha en viktig rolle i tidlig identifisering, samt kartlegging og utredning av personer med behov for ASK. Personen må være henvist til habiliteringstjenesten for å kunne motta tjenester. Det er ulike områder som habiliteringstjenesten kan bidra med i arbeid med utredning av behov for ASK. I mange tilfeller er det nødvendig med et samarbeid med instanser på kommunalt nivå.

Statped

  • Statped kan bistå inn i kartlegging av barn og elever som har behov for ASK. Kartlegging tilpasses kompetansen som finnes lokalt og ses i sammenheng med hva som er gjort tidligere.
  • Aktuelle områder for Statped å bistå inn i kartlegging og utredning kan være språk/kommunikasjon, syn, forståelse (kognisjon) og miljømessige faktorer som fremmer kommunikasjon- og språkutvikling.

Side 7 av 8