Til hovedinnhold

Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

Vurdering av skolefaglige prestasjoner er viktig for all læring, og alle elever har rett til vurdering. Også elever som helt eller delvis mangler talespråk, og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Internasjonal forskning tilsier at 7500 personer i Norge i alderen 0 til 19 år har behov for ASK. 5000 av dem er i skolealder.

Statped har, med bakgrunn i et oppdragsbrev gitt fra Utdanningsdirektoratet, levert en rapport som synliggjør elevgruppens utfordringer med deltagelse på obligatoriske prøver og eksamen. Rapporten belyser også utfordringer med avsluttende vurderinger som gir mulighet til videre læring og utvikling. I oppdraget har Statped satt søkelys på den delen av elevgruppen med behov for ASK som språklig og kognitivt har forutsetninger til å bli vurdert som øvrige elever på samme alder. Kjernefokus er knyttet til erfaringer fra gjeldende praksis. Funn fra intervjuer med fem elever og studenter, og tre fokusgrupper, viser at det er lite oppmerksomhet på vurdering for elevgruppen. De færreste får gjennomføre eksamen. Den praktiske gjennomføringen av eksamen er problematisk, også på grunn av de rammene lovverket setter. For eksempel er 30 minutter for en muntlig eksamen for lite tid når du kommuniserer ved hjelp av øynene, og er avhengig av øyestyring for å løse oppgavene.

Fagpersonene som ble intervjuet, fortalte om en pedagogisk praksis hvor vurdering blir prioritert ned, og i flere tilfeller helt bort. Dette ble forklart med både manglende kompetanse og ressurser, men også en intensjon om ikke å utsette elevene for den ekstrabelastningen det kan medføre. Elevene trenger lang tid for å snakke og å svare på spørsmål. De bruker mye krefter på grunn av store motoriske utfordringer. Dette gjør at de kan bli veldig slitne i løpet av en skoledag. Pedagogene tenker at hvis elevene i tillegg skal delta på vurdering i ulike former kan det bli for krevende. Elevene har kloke hoder, men vanskelige kropper. Dette gjør at de lett blir undervurdert, og møtes med manglende ambisjoner og utfordringer.

Elevenes forutsetninger for å mestre skolen er til stede, men manglende kompetanse og rammene rundt setter begrensninger. Det er ulike måter å tilrettelegge for at elevene skal kunne gjennomføre prøver og eksamen. Tid er en sentral faktor. For at det for eksempel skal være realistisk å gjennomføre skriftlig eksamen må elever som bruker ASK gis tilgang til å ta eksamen over en lengre tidsperiode. Ved gjennomføring av muntlig eksamen vil det på tilsvarende måte være nødvendig å gi elevene lenger tid. En annen måte å tilpasse prøver og eksamen på, er å endre formen på oppgavene eller redusere antall oppgaver, men ikke senke kravet når det gjelder nivå.

Statped erfarer at det er av stor betydning at det ikke blir gjort valg tidlig i elevens skoleløp som begrenser videre skolegang. Om eleven for eksempel ikke deltar i matematikkundervisningen i 1. klasse, kan det bli vanskelig for eleven å hente inn forspranget til de andre elevene. Elevene må delta fra første skoledag både sosialt og faglig. Det stiller krav til at skolen er forberedt og har kompetanse til å ta imot elevene. Det stiller også krav til at det er gjort et godt arbeid før barna blir elever. I tillegg må det gjøres prioriteringer i skoleaktiviteter slik at elevene kan jobbe spesifikt med fag og ferdigheter de har nytte av videre. Det er i det hele tatt stort behov for mer informasjon om rettigheter og muligheter, og for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling.

Hvorfor kan jeg ikke få bruke hodet?