Kartlegging og tiltak for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

For elever som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak. Statped bidrar på ulike måter til å kartlegge og utvikle tiltak.

Kartlegging må tilpasses kompetansen som finnes lokalt og hva som er gjort, før pedagogisk-psykologisk tjeneste kan sende søknad til Statped om veiledning. Kartlegging fra Statpeds side blir gjort ved behov. Det blir gjennomført i samarbeid med ASK-brukers nærmiljø og som ledd i kompetanseheving i kommunen.

Mål med ASK-kartlegging

 • Å bestemme de funksjonelle kommunikasjonsbehovene til elever med lite eller ingen tale.
 • Å bidra til å gi barnet/eleven et språk, ekspressivt, men også impressivt.
 • Å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse i barnehage, skole og arbeidsliv.
 • Å overvåke endringer hos eleven.
 • Å kartlegge kommunikasjonspartnere og språkmiljø.
 • Å måle og evaluere effekter av igangsatte tiltak for å fremme språkutviklingen over tid.

ASK-kartlegging omfatter

 • Å vurdere kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn).
 • Kartlegging av språkferdigheter, herunder også kroppsspråk, mimikk og gester.
 • Å vurdere kompleksitet på ASK-løsningene ut fra egen kartlegging, samarbeid med NAVHjelpemiddelsentral og funn i tverrfaglige utredningsrapporter fra spesialisthelsetjenesten
 • Å samarbeide med fysioterapeut/ergoterapeut for å få kartlagt best mulig betjening av eventuelle kommunikasjonsmidler.
 • Hvordan hjelpe miljøet rundt eleven med behov for ASK, slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning.
 • Å bistå arbeidslaget rundt barnet/eleven med implementering av bruk av en ASK-løsning.