Kommunikasjonsformer – alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Avhengig av den enkeltes behov skal de alternative kommunikasjonsformene fungere kompenserende, erstattende eller støttende for det manglende talespråket. ASK er personens stemme.

Oliver er en multimodal ASK-bruker som gjør seg nytte av både hjulpet (teknologi og grafiske symboler) og ikke-hjulpet kommunikasjon (formelle tegn, gester og kroppsspråk). Her er han i lek med en kompis og pedagogen Margreth Austestad.

Partnerfortolket kommunikasjon er en holdning og en strategi som er viktig for å skape gode samspill og gode utviklingsmuligheter for personer på et førspråklig utviklingstrinn. Det er en samspillsform som i stor grad er kroppslig basert, knyttet til bevegelse og berøring. I samspillet må kommunikasjonspartneren bestrebe seg på å fange opp elevens signaler, gjøre en fortolkning av den mulige meningen bak og gi eleven et tilpasset svar. Den som er sammen med eleven, må utvise stor sensitivitet og ha et blikk for hva eleven forteller gjennom sine handlinger, reaksjoner og væremåter.

Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsformer der den som kommuniserer, lager språkuttrykkene selv. Det å kunne produsere uttrykkene selv, gjør språket lett tilgjengelig.

  • Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kaller vi Norsk med tegnstøtte (NMT).
  • Taktil kommunikasjon knyttes til bruk av berøringssansen og handler om å kommunisere gjennom berøring. Dette kan være aktuelt for elever med kombinerte synsog hørselstap.
  • Haptisk kommunikasjon handler om at andre berører personen og brukes ofte som støttefunksjon. Det er et taktilt tegneller berøringssystem hvor man benytter rygg, skulder, overarm, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Bruk av haptisk informasjon er ikke en egen kommunikasjonsform, men tilleggsopplysninger som gis taktilt samtidig med annen type kommunikasjon: tale, tegnspråk, konkreter eller liknende.

Hjulpet kommunikasjon vil si at ASK-brukeren er avhengig av et kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjonsmiddelet kan være en peketavle eller en grafisk kommunikasjonsbok, talemaskin eller materielle symboler. Et eksempel er bliss, som er et grafisk symbolspråk.

Et kommunikasjonsmiddel er en gjenstand som inneholder et ordforråd og som kan brukes av ASK-brukere for å uttrykke seg eller for å støtte tale. Vi skiller mellom kommunikasjonsmidler med og uten stemme. Skal et kommunikasjonsmiddel være funksjonelt, må det være individuelt tilpasset og alltid tilgjengelig for ASK-brukeren.

Mange ASK-brukere vil ha behov for å kunne bruke ulike kommunikasjonsmidler alt etter hva som er mest effektivt eller mulig i ulike situasjoner. Det som fungerer sittende, vil ikke alltid fungere når man står. Kommunikasjonsmidler som fungerer på en arena, for eksempel i klasserommet, vil ikke nødvendigvis fungere i bassenget.

  • Papirbaserte kommunikasjonsmidler er grafiske symboler og skrift trykket på ulike typer papir. Når en snakker sammen, peker kommunikasjonspartnerne på eller viser de grafiske symbolene eller skriften samtidig som en setter ord på det de peker på. Ortografisk skrift og grafiske symboler brukes og organiseres på forskjellige måter. De vanligste måtene å organisere grafiske symbol på, er som enkle symboler, tematavler, samtaleplansjer eller som kommunikasjonsbøker.
  • Talebokser er eksempel på et enkelt kommunikasjonsutstyr med stemme. Det kan leses inn ett eller noen få utsagn, men de må tas bort når noe nytt skal legges til.
  • Talemaskiner er enkelt sagt datamaskiner som kan snakke. De kommer i mange fasonger og med ulike tilpasninger. Ved bruk av talemaskin får eleven en stemme.

Et kommunikasjonsmiddel må inneholde et ordforråd (i form av grafiske og/eller materielle symboler) som er tilpasset ASK-brukerens språklige og kognitive nivå, samtidig som det fremmer språklig utvikling og læring.