Til hovedinnhold

Literacy

Arbeid med ord

I arbeid med ord er fokuset først og fremst på å systematisk lære de ferdighetene som trenges for å lese enkeltord. Gjennom å arbeide med lyder og avkoding i arbeidet med ord, styrkes fonologisk lesing, lesing av stavelser, læring av orddeler og erfaringer med ulike stavemåter i norsk. Det er ikke fokus på skriveregler, men å lære hva man skal gjøre når man møter et ord man ikke kjenner.

Lærers oppgave

Læreren har en viktig rolle i å veilede elevene gjennom aktiviteter som er på flere nivå, samt planlegge systematisk hvilke ord og hvilke ferdigheter som skal være i fokus. Videre skal lærer veilede elevene i hvordan ord fungerer, og lære de til å bruke ord de kjenner for å lære ord de ikke kjenner. Gjennom å ha fokus på hvordan ulike bokstav-lyd korrespondanser brukes i ord, hjelper lærerne barna som har ulike utfordringer i læringen av en av de vanskeligste delene ved å lære å lese.

Hvorfor fokus på arbeid med ord?

Å arbeide med ord er et arbeidsområde som er godt kjent i skolen, og som lærere har mye erfaringer med. For å kunne lese ukjente ord må elevene lære strategier for å lese og avkode ukjente ord. Dette er et viktig arbeidsområde også for personer som bruker ASK. Barn som hovedsakelig leser helord som et bilde, vil ikke mestre å lese så mange ord til sammen. Arbeid med ord ses i sammenheng med de tre andre delene av en helhetlig skriftspråkopplæring, fordi den gir rike og varierte muligheter til å anvende ordlesingsferdighetene barna tilegner seg.

Vi kan ikke lytte oss til hvordan ord som for eksempel jeg, meg, og, for og med skal skrives. Vi må lære dem. Elevene må bli kjent med ordenes form, hvordan de høres og hva de betyr. På samme måte som en bokstav automatisk får oss til å tenke på en lyd, må synet av ordet automatisk få oss til å tenke på hva det betyr og hvordan det høres. Kjennskap til de høyfrekvente ordene vil i stor grad bidra til å rasjonalisere både lesingen og skrivingen. Lag plakater og assosiasjonsbilder til ordene, lek med ordene og modeller bruken av dem.

Mål å jobbe mot i «arbeid med ord» er å styrke elevene i å;

 • bli strategiske i å lese enkeltord
 • lære høyfrekvente ord som gir lesingen flyt og forståelse
 • etablere ferdigheter som kreves i avkoding
 • forstå hvordan ord bygges og fungerer

Tilpassing med tanke på bruk av ASK vil i denne arbeidsformen i hovedsak være

 • å fokusere på bruk av alternativ blyant
 • å velge aktuelle ord, og gjerne bruke klassens aktiviteter for å gi en meningsfull ramme i individuelle tilpasninger
 • å fargekode ord
 • å bruke en bærbar ordbank, den samme som på veggen i klasserommet

Typiske læringsaktiviteter i arbeid med ord er følgende

 • Sikre bokstavkunnskapen
 • Å lage ord
 • Å sortere ord
 • Aktiviteter med ordbank

Sikre bokstavkunnskapen

Dersom du som lærer er usikker på hvor sikker eleven er i sin bokstavkunnskap, må du fortsette å legge til rette for aktiviteter der det blir jobbet med bokstaver og lyder. Bokstaver må læres grundig, både formen og lyden som bokstaven representerer må være etablert kunnskap. Ta utgangspunkt i å arbeide med å identifisere og bearbeide lydstrukturer i ord de kjenner.

Å kjenne bokstavlyder og så trekke sammen lyder til ord kalles å «lydere». Dette er et vesentlig element i å lære å lese, og lærer bør lydere alt som skrives på tavla, på ark osv. Slik lydering vil etter hvert bestå i å lydere sammen stavelser og orddeler som danner et ord.

Høyfrekvente ord kan elevene få presentert på vegg eller tavle.

Lesekino kan brukes for å lydere en og en lyd som trekkes sammen til ord.

Lærer modellerer lydering av ord som er nye. Det samme gjøres med tanke på lydering av ordfamilier, legge til lyder, ta bort lyder og se og høre hva som skjer med ordene da.

Lage ord

I denne læringsaktiviteten handler det om å legge til rette for aktiviteter med å lage nye ord. Målet er å lære barn å lete etter stavemønstre i ord, og gjenkjenne de endringer som skjer når en enkelt bokstav endres.

Denne aktiviteten kan gjøres i tre ledd

 • Først jobbes det med bestemte bokstaver og lyder som kan danne ord, ordene deles opp i bokstaver og lyder, blandes og pusles sammen igjen med riktig plassering. Dette kan gjøres på litt ulike måter, alt etter som hva som fenger akkurat dine elever og fokuset er på ett eller flere bestemte ord. Dere kan bruke alle typer tema og ulike typer ord.
 • I den andre delen av aktiviteten sammenlignes de aktuelle ordene med andre ord, det jobbes med ord som rimer, ord med samme første lyd, og ord som er beslektet på forskjellige måter. For eksempel kan man gå videre med ordet «Hei» fra situasjonen over, og finne rimord til det, eller andre ord som starter på /h/.
 • I tredje del skal dere bruke ord som det er jobbet med i del en og to til å kjenne igjen andre og nye ord. «Ordbank» blir fokuset på slutten av denne aktiviteten viser elevene hvordan de kan anvende ord de allerede kjenner til å avkode nye ord eller deler av nye ord. Ordbanken er også viktig for å samle ord vi har arbeidet med og for å kunne finne ordene igjen når vi trenger de i lesing og skriving.

Sortere ord

Nå jobber vi videre med at vi leser ordene vi har hatt fokus på tidligere. Lærer har skrevet ordene på kort, ordene leses høyt av lærer, leses i kor av lærer og elev, og leses i fellesskap «inne i hodet».

Sortering kan foregå på ulike måter. Kan vi finne noen ord som rimer? Er det noen ord som ser like ut i måten de skrives på? For eksempel: finn alle ordene med samme førstelyd, finn ordene med antall bokstaver, finn ord som rimer. Noen ganger sorterer dere ordene etter andre funksjoner, for eksempel midterste eller siste bokstav, spesiell vokal i ordet, lengde på ord, mening av ordet, stor bokstav i begynnelsen av ordet osv. Dette må tilpasses av lærer og med utgangspunkt i klassen.

Sortere ordfamilier

Ord som rimer både i tale og skrift snakker vi om at de hører til i samme familie. Kjennskap til rimordfamiliene kan lette gjenkjenningen, og forenkle både lesing og ordskriving. Den som kjenner ordet «katt» kan lett lese og skrive mange andre ord ved å bytte ut den første bokstaven «natt, ratt, satt, vatt, bratt, flatt, klatt, skatt….»

Visuell ordsortering

Auditiv ordsortering

Aktiviteter med Ordbank

Samspillet mellom skriving og lesing er spesielt viktig for den tidlige leser og skriver. Det er viktig å støtte elevene til å gjenkjenne høyfrekvente ord raskt og automatisk mens de leser ord med mening. Å kjenne igjen høyfrekvente ord letter flytende lesing, og lar leseren fokusere mer på nye og ukjente ord.

For å lage en ordbank må du velge om du skal ha en stor ordbank på veggen eller en bærbar ordbank til hver elev – eller kanskje begge deler. Lager du en stor ordbank på veggen må du sikre at alle elevene ser alle ordene. Bærbare ordbank er utmerket for klasserom der elevene er på forskjellige nivåer, eller for enkeltelever som ikke kan se veggen.


Ordbank på vegg


Bærbar ordbank

Hvilke ord?

Hvilke ord vil dine elever trenge på ordveggen? Start med å lage en liste! Forslag til ord som kan være i ordbanken kan være høyfrekvente ord, ord med like stavemønster, nyttige ord, aktuelle ord på skolen eller i fritiden, ord barn ofte velger å skrive. Introduser for eksempel 5 ord per uke i 6 uker og bruk så 3 uker til å repetere og bruke før nye ord introduseres.

Fargekoder kan gjøre det lettere for elevene å finne igjen ord de har behov for. Farger er viktige markører på et ord. Sørg for at ord med samme ordform og lengde har forskjellige farge på bakgrunnen.

Bruk av ordbank

Bruk ordbanken i daglige aktiviteter for å undervise i ord og hvordan de kan brukes til å lese og stave andre ord. Henvis til ordbanken gjennom hele dagen, og oppmuntre elevene til å bruke den.

Lær elevene hvordan de kan bruke ordbanken for å støtte seg selv i skriving. For eksempel om en elev vil skrive ordet «hva», se på ordbanken hans, sjekk at ordet er der, og gi så ledetråder hvor ordet står: «det står i ordbanken, kan du finne det»? Hvis det er vanskelig å finne ordet kan du gi hint som; første lyd, ordlengde eller fargen på kortet for å hjelpe. Prøv å ikke pek ut ordet fordi vi vil at eleven skal bli selvstendig i denne strategien.

Forslag til plan for arbeid med ordbank

For at en ordbank skal være nyttig er dette prinsipper som bør følges:

 • Ordbanken skal være i bruk. Den skal være et verktøy som er lett å bruke aktivt.
 • Ordbanken skal være stimulerende, interessant og motiverende for eleven.
 • Tenk over hvilke ord som fyller ordbanken. Den bør inneholde dagligdagse og hyppig brukt ordforråd.
 • Ordbanken må være lett for elevene å se og bruke. Om det er laget en individuell ordbank må den være mulig for eleven å finne fram i / håndtere.
 • Ordbanken skal oppleves støttende for elevene.

Lasse

Lærerens sjekkliste under arbeid med ord

I forberedelse og tilpassing i aktiviteter knyttet til «arbeid med ord» har jeg:

 1. Lagt til de ordene som er valgt til ukens ord inn i kommunikasjonsenheten til eleven med behov for ASK.
 2. Sørget for at alle elever får den tiden de trenger for å stave ordene bokstav for bokstav, i stedet for å velge bare hele ord.
 3. Tatt i bruk teknologi og andre tilpasninger for å redusere de fysiske kravene til skriving av bokstaver.
 4. Laget en bærbar ordbank til de elevene som har behov for det.

Last ned sjekklister (pdf)

Eksempler på individuelle mål:

Side 25 av 27