Tegn-til-tale

Et hjelpemiddel som kan brukes overfor mennesker som av ulike årsaker har problemer med å kommunisere med omverdenen, for eksempel barn med tale- og språkvansker eller nedsatt hørsel.

En ung mor fortalte en gang om da hun var høygravid med sitt andre barn. Hun beskrev en lørdagskveld da hun, sammen med sin samboer og sin datter på to år med Downs syndrom, satt i sofaen og tittet på barne-TV. Samboeren hadde opparbeidet seg en aldri så liten pondus. Toåringen satte seg på fanget til samboeren. Plutselig peker hun på babymagen til mor og deretter på magen til samboeren, hvorpå hun gjør tegnet for "baby”. Det ble mye latter ut av episoden, men mor fortalte oss at det var akkurat i det øyeblikket at det virkelig gikk opp for henne at datteren kunne tenke.

Norsk med tegnstøtte: hjelp i kommunikasjon og redskap for å stimulere språkutvikling

Norsk Med Tegnstøtte (NMT), også omtalt som tegn-til-tale, er basert på norsk talespråk med visuell støtte. Tegnene som brukes, er i stor grad basert på tegn hentet fra norsk tegnspråk. NMT er ikke et eget språk, men støtter opp om talespråket. En slik bruk av tegn kan også ha ulike funksjoner. For mennesker med en hørselsnedsettelse kan tegnene fungere som en støtte for å oppfatte enkeltord.

Enkelttegn brukes også som en støtte for selve forståelsen av det som sies. Mange personer med en forsinket språklig utvikling kan ha nytte av en visualisering av kjerneord i det som sies, men da som støtte for forståelsen og ikke for den hørselsmessige oppfattelsen av ordet. For mange kan det også i en fase være lettere å gjøre et tegn enn å si ordet.

NMT er et hjelpemiddel som kan brukes overfor mennesker som av ulike årsaker har problemer med å kommunisere med omverdenen. Det er et supplement og ikke et alternativ til talen, der målet alltid vil være å utvikle talespråket. Dersom talen allikevel ikke utvikles som forventet, har man samtidig sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform.

De som kjenner det spesialpedagogiske miljøet, vet at det å bruke NMT i arbeidet rundt barn med ulike språk- og innlæringsvansker, er et forholdsvis vanlig spesialpedagogisk tiltak. Et tiltak det knyttes forventninger til, som noen er skeptiske til, og som mange kanskje mangler kunnskaper om. Gjennom denne artikkelen ønsker vi derfor å formidle noe av det teoretiske grunnlaget og forskning om NMT. Samtidig vil vi synliggjøre erfaringer fra praksisfeltet.

Her kan du last ned artikkelen "Jeg vet nå at hun kan tenke!" (PDF) Forfattere: Gunn Irene Suhr og Wenche Rognlid